null Valtio valmis tukemaan telakoita kriisistä selviytymiseksi

Valtio valmis tukemaan telakoita kriisistä selviytymiseksi

Tiedote 02.02.2010 11.57 fi sv

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 2.2.2010 telakkateollisuuden tukemiseksi tarvittavia valtion toimenpiteitä. Käsittelyn poh-jana olivat työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Telakkateollisuustyöryhmä 2009:n mietinnössä tehdyt esitykset.

Ministerivaliokunta puolsi työ- ja elinkeinoministeriön esitystä, että valtiovallan toimenpitein pyritään saamaan STX Finland Oy:n Turun telakalle kevään 2010 aikana ensisijaisesti kotimaisiin alushankintoihin perustuvaa tilauskantaa noin 500 miljoonan euron arvosta. Valtion tukitoimenpiteinä tulisivat kysymykseen: 1) laivanrakennuksen innovaatiotuki 2) kotimaiselle alustilaukselle myönnettävät vienninrahoitusta vastaavat rahoitus- ja takuuehdot ja 3) kotimaisten varustamojen ympäristöystävällisten uudisalusinvestointien kertaluontoinen tuki (liikenne- ja viestintäministeriö). Näiden toimenpiteiden tarkempi sisältö ja mitoitus päätetään vasta myöhemmin. Toimenpiteistä päätettäessä otetaan huomioon EU:n kilpailu- ja valtiontukisäännökset.

Telakoiden työllisyyden turvaamiseksi hallitus myös keskusteli, voitaisiinko valtion alustilauksia aikaistaa viime elokuun budjettiriihessä jo päätettyjen aikaistamisten lisäksi. Mikäli aikaistamiseen päädytään, niistä tehdään pää-tökset valtion ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä.

Telakoiden alihankkijayritysten tukemiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle turvataan riittävät määrärahat investointi- ja kehittämishankkei-den tukemiseen ja pk-yritysten osaamisen kehittämiseen. Varsinais-Suomen ELY-keskukselle turvataan myös riittävät määrärahat telakka- ja meriteolli-suusalalle kohdennetun työvoimakoulutuksen lisäämiseksi.

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle esitetään vuoden 2010 loppuun mennessä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistettu selvitys telakkateollisuuden tulevaisuuden toimintaedellytyksistä Suomessa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti käsitellä myöhemmin työ- ja elin-keinoministeriössä valmisteilla olevaa esitystä meriteollisuuteen kohdistuvaksi toimialakohtaiseksi rakennemuutosohjelmaksi.

Lisätiedot:
elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500,liikenneministeri Anu Vehviläinen, puh. (09) 1602 8320, johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0101 606 3575, hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö puh. (09) 1602 8474