Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta datasäädökseksi

Tiedote 07.04.2022 14.20 fi sv en

Nainen katsoo älyrannekelloa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto toimitti 7.4.2022 eduskunnalle U-kirjelmän komission ehdotuksesta datasäädökseksi (Data Act). Ehdotettu datasäädös on datatalouden kannalta erittäin merkittävä lainsäädäntöehdotus, ja Suomi pitää aloitteen tavoitteita hyvin kannatettavina.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojen oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskeviksi harmonisoiduiksi säännöiksi, eli niin kutsutuksi EU:n datasäädökseksi 23.2.2022. Ehdotus on osa EU komission vuoden 2020 datastrategiaa ja sen tavoitteena on datalähtöisen eurooppalaisen sisämarkkinan edistäminen. Kyseessä olisi horisontaalinen säädös, joka asettaisi perussäännöt kaikille dataa hyödyntäville sektoreille.

- Vaikka datan merkittävyys onkin ilahduttavasti noussut keskusteluissa valtavirtaan, tarvitsemme yhä merkittäviä lisäpanostuksia EU:n datatalouteen, jotta datan jakaminen, käyttö, hyödyntäminen ja datan siirrettävyyden vaatima infrastruktuuri saadaan toimimaan eri sektoreita yhdistävällä tavalla, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Datasäädöksellä parannetaan dataan pääsyä ja datan saatavuutta

Komission antamassa ehdotuksessa datasäädöksestä esitetään uusia sääntöjä siitä, kuka voi käyttää ja saada käyttöönsä EU:ssa talouden eri aloilla tuotettua dataa. Datasäädöksellä on tarkoitus helpottaa erityisesti käyttäjän ja pienempien yritysten pääsyä dataan, turvata oikeudenmukaisuus dataan perustuvissa arvoketjuissa, edistää kilpailua datamarkkinoilla ja mahdollistaa datavetoisia innovaatioita. Lisäksi sillä pyritään edistämään yhteentoimivuutta ja standardisointia datan jakamisen edistämiseksi.

Suomi kannattaa datasäädöksen tavoitteita. Suomi pitää EU:n laajuista horisontaalia datasääntelyä tarpeellisena ja tukee datasäädöstä aloitteena, joka edistää EU:n datamarkkinaa ja tuo mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille. Datasääntelyssä Suomi korostaa, että EU:n tulee tavoitella ihmiskeskeistä datataloutta ja vahvistaa luottamusta digitaalisiin ratkaisuihin. 

- Datasäädös on myös Suomen pitkän vaikuttamistyön tulosta reilun ja ihmiskeskeisen datamarkkinan aikaansaamiseksi Euroopassa. Datasäädös muuttaa pelisääntöjä ja lisää kilpailua sekä antaa kuluttajille ja pienemmille yrityksille jatkossa oikeuksia vaikuttaa datan jakamiseen ja käyttöön, ministeri Harakka sanoo.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi asiaa koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 7.4.2022. Kirjelmä käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa.

EU-tasolla asetusehdotusta käydään lisäksi läpi neuvoston työryhmässä. Suomi on mukana työryhmän työssä.

Suomi on ollut aktiivisesti mukana myös ennakkovaikuttamassa datasäädökseen, ja aikoo olla jatkossakin aktiviinen työssä datasäädöksen edistämiseksi.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anna Wennäkoski, p. 050 475 5649, anna.wennakoski@gov.fi

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 718 5975, maria.rautavirta@gov.fi