Vuodenvaihteen muutokset LVM:n hallinnonalalla

Tiedote 22.12.2016 12.00 fi sv en

Alkolukkoa koskeviin säännöksiin muutoksia

Vuoden 2016 lopussa voimaan tulevassa alkolukkolaissa säädetään alkolukkojen hyväksynnästä, käytöstä ja markkinoille pääsystä. Laki koskee alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa käytettävää alkolukkoa. Muu käyttö jää sääntelyn ulkopuolelle. Uuden lain myötä myös alkolukon käyttötietojen tallentamisesta maahantuojien ylläpitämiin rekistereihin luovutaan. Lisäksi alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koskevat säännökset siirtyvät ajokorttilakiin. Alkolukkolain ja ajokorttiain muutokset tulevat voimaan 30. joulukuuta 2016.

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus laajenee

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus muuttuu ensi vuoden alussa. Rahoituksesta tulee valtionavustus ja jakautuu yleisavustukseen ja hankeavustukseen, mikä laajentaa ja monipuolistaa avustuksen saajien määrää. Yleisavustuksella rahoitetaan lakisääteisten liikenneturvallisuustoimijoiden eli Liikenneturvan ja Liikennevakuutuskeskuksen toimintaa. Hankeavustus on tarkoitettu ensisijaisesti alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin. Valtionapuviranomaiseksi tulee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Asetus tulee voimaan 1.1.2017.

Muutoksia raskaanliikenteen osalta

Ajoneuvojen rekisteröintitodistukset muuttuivat sähköisiksi jo viime vuonna. Tammikuun alusta alkaen ei raskaan liikenteen ajoneuvoiltakaan vaadita ajoneuvossa säilytettävää paperista rekisteröintitodistusta.

Raskaan liikenteen talvirengasvaatimukset tulevat voimaan 2.1.2017. Jatkossa kuorma-autossa, linja-autossa ja kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, on joulu-helmikuun aikana käytettävä ajoneuvon vetävillä akseleilla talvirenkaita. Myös raskaanliikenteen talvirenkaiden urasyvyysvaatimus kasvaa. Talvirenkaiden käytön ja urasyvyyden lisäämisen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja raskaan liikenteen sujuvuutta.

Trafin perimiin maksuihin alennuksia

Eräät Liikenteen turvallisuusviraston Trafin maksut alenevat hieman vuodenvaihteessa. Henkilöpalveluna tehty liitteetön rekisteri-ilmoitus, rekisteritodistuksen I ja II osan tulostus, koenumerotodistuksen muutos tai tulostus, sekä teknisen osan kopio maksavat jatkossa 9,50 euroa aiemman 10 euron sijaan. Henkilöpalveluna tehty ajoneuvon liikennekäytöstä poisto laskee 20 eurosta 18 euroon ja liitteellinen rekisteri-ilmoitus 18 eurosta 17 euroon. Itsepalveluna tulostettu rekisteröintitodistuksen I ja II osa maksaa jatkossa 4 euron sijaan 3 euroa.

Myös eräiden erityisrekisteröintipalvelujen maksut alenevat. Siirtoluvan hinta laskee 18 eurosta 16 euroon, vientirekisteritietojen korjaus tai poisto 10 eurosta 9,50 euroon sekä diplomaattiauton rekisteröinti 10 eurosta 9,50 euroon.

Ajoneuvon sarjakilven hinta laskee 6 eurosta 4,50 euroon ja muun rekisterikilven, kuten vienti-, tulli-, tai erityiskilven, hinta 9 eurosta 6,5 euroon. Erityistunnuksen myöntämisestä perittävä maksu alenee 900 eurosta 850 euroon.

Uutena suoritteena luetteloon on otettu 180 euron maksu poikkeusluvan myöntämisestä muualla kuin ETA-maassa rekisteröidyn ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista.

Luotsinkäyttövelvollisuus kevenee ja luotsaustutkintojen järjestäminen helpottuu

Vuodenvaihteessa pienten alusten, hinausyhdistelmien ja jäänmurtajien luotsinkäyttövelvollisuus kevenee ja luotsaustutkintojen järjestäminen helpottuu. Samalla VTS-viranomainen alkaa vastaanottaa aluksilta ilmoituksia luotsinkäytöstä ja valvoa luotsausta. Luotsauslaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2017.

Tiedotetta muutettu 22.12.klo 12.20.

Tiedotteesta poistettu Polaarikoodia koskeva osuus (arktisilla ja antarktisilla alueilla purjehtiville lasti- ja matkustaja-aluksille muita alueita tiukemmat turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräykset) Koodi tulee Suomen osalta voimaan myöhemmin vuonna 2017.