null Yksityistielain uudistuksesta pyydetään lausuntoja

Yksityistielain uudistuksesta pyydetään lausuntoja

Tiedote 25.01.2017 12.31 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja yksityistielain kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on tukea uuden elinkeinotoiminnan syntymistä ja turvata yksityisteiden varrella sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen sekä elinkeinoelämän kuljetukset.

- Lakiuudistuksella halutaan antaa edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykypäivän tarpeiden mukaisesti. Esitys parantaa luonnonvaratalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä etenkin maaseudulla, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Esitettävällä lailla selkiytettäisiin eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon sekä rahoituksen suhteen. Uudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin Maanmittauslaitokselle, maaoikeuteen sekä valtion lupa- ja valvontavirastoon. Muutoksella vähennettäisiin kuntien tehtäviä.

Esityksessä maakunnille ja kunnille säädettäisiin mahdollisuus perustaa yksityistieasioille sovittelu- ja neuvontaelimiä. Lisäksi uudistuksella mahdollistettaisiin kuntien, maakuntien tai valtion tuleminen tieosakkaaksi tapauksissa, jossa ne ohjaavat liikennettä yksityisteille. Uudistuksella mahdollistettaisiin tienpidon ammattimaistuminen kannustamalla tienpidon ulkoistamiseen ulkopuoliselle taholle.

Maakuntauudistuksen yhteydessä yksityisteiden valtion avustustehtävä siirretään maakunnille. Yksityisteiden avustuksia koskevia säännöksiä uudistettaisiin karsimalla avustuskriteereitä. Avustuskriteereiksi jätettäisiin yksityistien järjestäytyneisyys sekä yksityistietä koskevan tiedon olemassaolo, ajantasaisuus ja avoimuus.

Uudistuksessa tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin ja jatkossa tiekunta voisi antaa luvan muun muassa johtojen sijoittamiseen yksityistien alueelle. Tieoikeus perustettaisiin kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden sijoittamista varten.

Esitetyllä lailla pyrittäisiin myös kannustamaan tieosakkaita järjestäytymiseen ja yksityisteitä koskevan hallinnollisen tiedon ylläpitoon. Tiekuntien perustaminen ja yhdistyminen sekä jakaminen ja lakkauttaminen mahdollistettaisiin myös tieosakkaiden omilla päätöksillä ilman yksityistietoimitusta. Tiekunnat voisivat jatkossa vahvistaa itselleen säännöt, joissa voitaisiin sopia erikseen määritellyistä kysymyksistä myös toisin kuin laissa säädetään.

Jatkossa ulkopuolisten yksityistienkäyttö olisi lähtökohtaisesti luvanvaraista. Lupaa ei kuitenkaan tarvittaisi sellaiseen satunnaiseen toimintaan, joka ei selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Aiemmin lähtökohta oli että yksityisteitä voi käyttää vapaasti, ellei kieltoa anneta. Jokamiehen oikeuksiin ei lakiuudistuksen yhteydessä puututa.

Yksityistienpidosta vastaavat yksityiset henkilöt, jotka ovat aiemminkin voineet periä ulkopuolisesta tienkäytöstä käyttömaksua. Esitetty lakiluonnos ei muuta tätä tilannetta, mutta selkeyttää niitä periaatteita, jolloin käyttömaksua voidaan periä. Jatkossa käyttömaksua voisi periä kun käyttö ei ole vain satunnaista ja sen johdosta tien kunnossapitokustannukset kasvavat.

Lausuntoja pyydetään 21.3. mennessä. Esitys tukee hallituksen norminpurkutavoitetta ja säädösten sujuvoittamista. Yksityistielaki ja siihen liittyvät lait tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2018.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Ari-Pekka Manninen p. 050 594 2679

ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi p. 050 414 0330

ylitarkastaja Eeva Ovaska p. 050 431 1354

Päivitys 26.1.2017 14.50: täsmennetty yksityisteiden käytön luvanvaraisuutta ja käyttömaksuja koskevia kappaleita.