null YLE-lagarna på remiss

YLE-lagarna på remiss

Tiedote 17.02.2012 10.00 fi sv

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET
FINANSMINISTERIET

Kommunikationsministeriet och finansministeriet har skickat lagförslagen som gäller reformeringen av finansieringen av Rundradion på remiss.

Kommunikationsministeriets förslag gäller finansieringen av Rundradion, dess allmännyttiga verksamhet och tillsynen över den. Finansministeriet begär utlåtanden över en helt ny lag om rundradioskatt. Remisstiden löper ut den 9 mars 2012.

- Beredningen av lagförslaget har nu nått skedet där det kan sändas på remiss. Förslaget fick enhälligt stöd från de politiska grupperna och jag önskar att ärendet också slutförs i samma anda, konstaterar bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Nivån för finansieringen av Rundradion föreslås bli 500 miljoner euro år 2013. Därefter ska nivån justeras så att den följer den årliga höjningen av kostnadsnivån. Kommunikationsverket ska få till uppgift att övervaka användningen av medlen för allmännyttig verksamhet på ett effektiviserat sätt.

Kostnaderna för Rundradions allmännyttiga verksamhet ska från och med ingången av 2013 täckas med en ny rundradioskatt, som är 0,68 procent av det sammanlagda beloppet för skattskyldiga personers sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster.

Televisionsavgiften föreslås bli slopad i samband med reformen, men den ska tas ut på vanligt sätt ända tills slutet av 2012

Det föreslås att skatten skulle ingå i förskottsinnehållningsprocenten i likhet med inkomstskatten. Rundradioskatten ska enligt förslaget inte gälla personer under 18 år.

Minimibeloppet för den föreslagna skatten är 50 euro och maximibeloppet 140 euro. Skattebelopp på mindre än 50 euro debiteras alltså inte alls.

Beloppet av samfunds rundradioskatt ska enligt förslaget basera sig på omsättningen så att skattebeloppet blir 350 euro om omsättningen överskrider 400 000 euro, och 700 euro om omsättningen överskrider en miljon euro.

Förhandsutvärderingen av betydande nya tjänster kommer att bli en ny uppgift för Rundradions förvaltningsråd när det gäller styrningen av och tillsynen över Rundradion. En tjänsteman vid trafik- och kommunikationsutskottet ska utses för att utreda ärendet.

Utöver reformerna som gäller finansieringen av och tillsynen över Rundradion ska även innehållet i den allmännyttiga verksamheten preciseras så att det svarar mot dagens behov.

Utkasten till lagförslagen samt svar till de vanligaste frågorna om rundradioskatten (på finska) finns bifogade till detta pressmeddelande på kommunikationsministeriets webbplats, www.lvm.fi.

Ytterligare information:

Kommunikationsministeriet:
Lagstiftningsråd Laura Vilkkonen, tfn 09 160 28391 eller 040 500 0817
Kommunikationsråd Elina Normo, tfn 09 160 28463 eller 040 765 7887

Finansministeriet (rundradioskatten)
Lagstiftningsråd Jukka Vanhanen, tfn 09 160 34753