null Yles uppdrag ses över, förvaltningsrådets ställning stärks

Yles uppdrag ses över, förvaltningsrådets ställning stärks

Uutinen 02.03.2017 15.27 fi sv

Lagen om Rundradion föreslås bli ändrad och preciserad. Ändringarna grundar sig på förslag av en parlamentarisk arbetsgrupp som utvärderat Rundradions allmännyttiga verksamhet och finansieringen av bolaget. Regeringen lämnade den 2 mars en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om Rundradion.

I propositionen föreslås att Rundradion Ab:s allmännyttiga uppdrag preciseras så att Rundradion ska tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå. Enligt den nuvarande formuleringen kan Rundradion tillhandahålla allmännyttiga innehållstjänster i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och regionalt.

Det föreslås att det allmännyttiga uppdraget även preciseras så att det hör till Rundradions uppgifter att stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald. Detta ersätter bolagets nuvarande uppdrag enligt vilket Rundradion ska stödja tolerans och kulturell mångfald.

Avsikten är att Rundradions uppgifter kompletteras så att de också omfattar främjande av yttrandefrihet, högklassig journalistik och mångfald inom medierna i den mån det är möjligt med beaktande av konkurrenslagstiftningen, bestämmelserna om statliga stöd och upphovsrättsliga frågor.

Genom propositionen stärks Rundradions förvaltningsråds ställning så att det i fortsättningen är förvaltningsrådet som fattar beslut om bolagets strategi. Dessutom införs bestämmelser om ett permanent förfarande med hörande av sakkunniga.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.