Bastjänster inom kommunikation

Bastjänsterna inom kommunikation omfattar telefoni-, bredbands- och posttjänster samt Rundradion Ab:s televisions- och radioverksamhet.

Ministeriet ska sörja för att alla har tillgång till högklassiga och rimligt prissatta bastjänster inom kommunikation. Nivån på de grundläggande tjänsterna fastställas genom lagstiftning. Vid behov tryggas nivån på en bastjänst med hjälp av offentlig finansiering.

Rundradions allmännyttiga verksamhet

Rundradion Ab har lagstadgade allmännyttiga uppgifter. Rundradion gör program och tillhandahåller tjänster på finska och svenska samt bland annat på samiska, romani och teckenspråk. Rundradions mångsidiga programutbud i television, radio och på nätet ska vara tillgängligt för alla i Finland oberoende av ekonomisk ställning och bostadsort.

Kostnaderna för Rundradions allmännyttiga verksamhet täckts med en rundradioskatt. Skatten fastställs årligen för fysiska personer och samfund i samband med inkomstbeskattningen.

Samhällsomfattande bredband

I Finland har varje konsument och företag rätt att till ett rimligt pris till sin permanenta adress eller till företagets verksamhetsställe få ett felfritt fungerande telefonabonnemang och en bredbandsuppkoppling med hastigheten 2 Mbit/s. Rätten gäller inte sommarbostäder. Ett abonnemang som hör till de samhällsomfattande tjänsterna ska vara sådant att det kan användas för nödtjänster, för att ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal samt för andra sedvanliga telefonitjänster.

Med samhällsomfattande bredband avses en uppkoppling på 2 Mbit/s som ett teleföretag som är skyldigt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster till ett skäligt pris ska erbjuda permanenta bostäder och företagens verksamhetsställen. Uppkopplingen kan vara fast eller mobil. En uppkoppling med kapaciteten 2 Mbit/s ger tillgång till exempel till bankernas webbtjänster, webbtidningar och andra grundläggande tjänster som fungerar via internet.

Samhällsomfattande posttjänster

Med samhällsomfattande posttjänster avses de i postlagen föreskrivna bastjänsterna som ska vara tillgängliga för alla. Lagen garanterar postutdelning fem dagar i veckan, brev- och pakettjänster till rimliga priser och ett nätverk av verksamhetsställen. Kommunikationsverket har utsett Posti Ab till det företag som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna.