Ohjaus

  1. Ministeriön tehtävät
  2. Virastot ja valtionyhtiöt
  3. Ohjauksen perusteet ja keinot

1. Ministeriön tehtävät

Hallinnonalan ohjaus on yksi liikenne- ja viestintäpolitiikan ydintehtävä. Ministeriö ohjaa virastoja ja vastaa siitä, että laitosten tavoitteet ja toiminta ovat linjassa hallitusohjelman kanssa. Yhtiöiltä edellytetään tehokkuutta ja liiketaloudellista kannattavuutta. Valtionyhtiöiden omistajaohjausta tehdään valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen, hyvän hallintotavan ja ministeriön omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Ohjauksella toimeenpannaan eduskunnan ja valtioneuvoston tekemät päätökset. Työskentelytapa on konsernimainen ja perustuu kumppanuuden ja asiantuntijaverkostojen hyödyntämiseen.

Ministeriö vastaa toimialansa strategioista, linjauksista ja lainsäädännöstä. Virastojen tehtävänä on operatiivinen toimeenpano.

2. Virastot ja valtionyhtiöt

Ministeriön hallinnonalan virastot ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Väylävirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Viraston vastuulla on myös liikenteen palvelutasosta huolehtiminen.

Liikenne- ja viestintävirasto kehittää liikenteen turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikenteeseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Se huolehtii myös viestintäverkkojen ja –markkinoiden häiriöttömästä toiminnasta ja viestintäpalveluiden käyttäjän asemasta.

Ilmatieteen laitos tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii valtion kokonaan omistaman liikenteenohjauskonsernin emoyhtiönä.

Konsernin tehtävänä on tarjota kaikkien liikennemuotojen edistyksellisiä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita sekä varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Se vastaa myös ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Cinia Oy tarjoaa älykkäitä verkko-, pilvi- ja ohjelmistopalveluita. Asiakkaiden joukossa on kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

Pohjolan Rautatiet Oy kehittää rautatietoimialaa kokonaisvaltaisesti ja edistää suuria raideliikenneinvestointeja.

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävänä on Helsinki–Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliiken-neinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Ministeriön hallinnonalaan kuuluu myös Yleisradio Oy. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

Muualla palvelussa

3. Ohjauksen perusteet ja keinot

Valtionyhtiöiden omistajaohjausta tehdään valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen, hyvän hallintotavan ja ministeriön omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Virastojen ohjauksessa tavoitteena ovat selkeät roolit ja tehtävät. Hallinnonalan toiminnan tavoitteita linjataan muun muassa konsernistrategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS).

Ohjauksen keinoja ovat myös virastojen kanssa tehtävät tulossopimukset ja virastoille asetettavat tulostavoitteet.

Yhtiöiltä edellytetään tehokkuutta ja liiketaloudellista kannattavuutta. Tavoitteena on, että ne pystyvät investoimaan kasvuun, säilyttävät rahoitusrakenteensa terveenä ja täyttävät niille asetetut tulos- ja voitonjakotavoitteet.

Ministeriön ohjauksessa olevilla yhtiöillä on lainsäädännössä määriteltyjä yhteiskunnallisia tehtäviä.

Muualla palvelussa

Video: Vastuualueet: Ohjaus, viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Vastuualueet: Ohjaus, viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)