LVM:n ja Venäjän yhteistyö

Tavoitteena liikenne- ja viestintäministeriön Venäjä-yhteistyössä on, että:

  • Suomen ja Venäjän välisen liikenne- ja viestintäsektorin kehittämisessä Suomi toimii rakentavassa ja avoimessa kahdenvälisessä suhteessa Venäjään.
  • Suomen elinkeinoelämän mahdollisuudet toimia Venäjän markkinoilla ovat hyvät ja riittävän tasapuoliset.
  • Täyttäessään unionilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan Suomi voi toimia esimerkkinä ja tien avaajana Venäjän ja Euroopan unionin välisissä suhteissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön Venäjä-yhteistyötä tehdään sekä kahdenvälisesti että yhdessä EU:n kanssa. Ministereiden tapaamisia järjestetään Venäjän liikenne- ja viestintäministereiden kanssa vuosittain.

Suomen tavoitteena on liikenne- ja viestintäsektorin Venäjä-yhteistyössä säilyttää hyvät ja avoimet kahdenväliset suhteet.

Maiden välinen liikennealan yhteistyö perustuu valtiosopimuksiin, joita on uudistettu ja saatettu vastaamaan nykyvaatimuksia, mm. varmistettu molempien maiden toimijoille mahdollisimman tasapuoliset edellytykset markkinoilla.

Ensisijaisia yhteistyökumppaneita Venäjällä ovat liikenneministeriö, viestintä- ja informaatioministeriö sekä niiden alaiset viranomaiset kuten federaation tielaitos, ilmailuviranomainen, meri- ja jokiliikenneviranomainen, rautatievirasto sekä aluehallinnot. Rautatieasioissa yhteistyötä tehdään myös Venäjän rautatiet -osakeyhtiön (RZhD) kanssa.

Viestintäalan yhteistyö Venäjän kanssa on perustunut ensisijaisesti yritysten välisiin suhteisiin, mutta myös valtiolla on siinä oma roolinsa. Viestintäsektorilla keskeinen yhteistyöalue on taajuuksien koordinointi ja valvonta raja-alueilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu aktiivisesti Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission toimintaan. Talouskomission alaisuudessa toimii vuonna 1995 perustettu liikennetyöryhmä ja vuonna 2009 perustettu viestintä- ja informaatioteknologiatyöryhmä.

Liikenteen alalla toimii lisäksi valtiosopimuksiin perustuvia yhteistyöelimiä kuten esimerkiksi maantieliikenteen sekakomissio, merenkulun sekakomissio, neuvotteluelimet lentoliikenneyhteistyön ja rautatieliikenteen alalla sekä rajanylityspaikkojen liikenneinfrastruktuurin parantamista selvittävä työryhmä.

Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuus eli EU:n ja Venäjän sekä Norjan välinen yhteistyöohjelma parantaa pohjoisen Euroopan logistiikka- ja liikenneyhteyksiä EU:n eri rahoitusohjelmien avulla.

Pohjoisen alueen yhteistyötä tehdään myös Barentsin euroarktisella liikennealueella. Tavoitteena on kehittää Barentsin alueen liikennereittejä yhteiseen strategiseen näkemykseen perustuen naapurimaiden kanssa.