Information

 1. Mål och uppgifter
 2. Informationssäkerhet och dataskydd
 3. Utnyttjande av information
 4. Säkerheten i trafiken
 5. Automatisering av trafik och transporter

1. Mål och uppgifter

Ministeriet har som mål att

 • öka tillgången till information och öppna data och att skapa ny affärsverksamhet
 • främja utnyttjandet av automatisering och robotisering
 • säkra att tjänsterna och näten är trygga för användarna

Ministeriets uppgifter

Kommunikationsministeriet ska främja tillgången till information och med hjälp av reglering skapa affärsverksamhet som utnyttjar informationen.

Ministeriet svarar för beredningen av den lagstiftning som gäller datalager och användningen av information. Också frågor som rör integritetsskyddet och trafik- och kommunikationstjänsternas konfidentialitet och tillförlitlighet hör till ministeriets ansvarsområde.

Öppna data möjliggör nya tjänster

I takt med att de digitala systemen utvecklas blir insamlingen av data en allt viktigare industriell verksamhet. Öppenhet är en förutsättning för att det ska uppkomma nya tjänster inom branschen.

Öppna data och de ständigt förädlade analysmetoderna för stora datamängder öppnar fina möjligheter för tjänster inom trafik och kommunikation, tjänsteinriktad affärsverksamhet och hela samhället.

Ministeriet och förvaltningsområdet siktar på att stärka användarnas förtroende för digitala tjänster och digitala affärsmodeller. Ett villkor för att nya tjänster inom trafik och kommunikation ska tas fram och användas är att informationssäkerheten är tryggad i hela leveranskedjan.

2. Informationssäkerhet och dataskydd

Allt fler trafiktjänster och nästan alla kommunikationstjänster grundar sig på fungerande informations- och kommunikationsinfrastruktur. Kommunikationsministeriet svarar för den lagstiftning och det strategiarbete som gäller kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Målet är att säkerställa och stärka medborgarnas, näringslivets och den offentliga förvaltningens förtroende för att informationssamhällets tjänster är säkra. Förtroendet grundar sig bland annat på att tjänsterna är lätta att använda, att integritetsskyddet är tillräckligt och att innehållet är autentiskt.

I Finland är Kommunikationsverket den nationella myndigheten för informationssäkerhet. Dataskyddet vid elektronisk kommunikation övervakas av Kommunikationsverket och dataombudsmannen. Förundersökning av brott hör däremot alltid till polisens uppgifter.

Ministeriet deltar också aktivt i den verksamhet som drivs av Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA). Byrån bistår medlemsstaterna och EU:s institutioner i frågor som gäller informationssäkerhet. Byråns uppgift är att säkerställa att EU:s inre marknad fungerar väl.

På andra webbplatser

3. Utnyttjande av information

På internet samlas det ständigt ofantliga mängder data från många olika källor, till exempel om användningen av digitala tjänster och om olika apparater och anordningar.

Med digitalisering avses inte bara utvecklingen av olika tekniska tillämpningar eller nya tjänster, utan också att de utnyttjas fullt ut.

Öppna data och de ständigt förfinade analysmetoderna för stora datamängder erbjuder stora möjligheter dels för affärsverksamhet, dels för hela samhället. Tillgången till offentlig information är en viktig faktor med tanke på serviceutveckling, innovationer och samhällets öppenhet.

Målet är att datalager som finansieras med offentliga medel ska vara fritt tillgängliga för medborgare, företag och andra organisationer. Även företagen förfogar över betydande datalager. Om datalagren öppnas är det möjligt att ytterligare effektivisera utvecklingen av applikationer och tjänster som bygger på öppna datalager.

Att effektivare utnyttja stora datalager är ett av åtgärderna i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Fokus i projektet ligger på att främja digitaliseringen av näringslivet.

4. Säkerheten i trafiken

Kommunikationsministeriet bereder lagstiftningen om säkerheten i trafiken.

Inom vägtrafiken är målet att ständigt förbättra trafiksäkerheten så att antalet dödsfall i trafiken halveras och att antalet skadade minskar med en fjärdedel före år 2020. Som jämförelsetal används 2010 års nivå.

Kommunikationsministeriet samarbetar med andra ministerier till exempel för att bekämpa rattfylleri och för att effektivisera trafikövervakningen.

I trafiksäkerhetsarbetet utnyttjas informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland annat i fordonstillämpningar, i den växlande trafikstyrningen och i informationen om väglaget.

De viktigaste trafiksäkerhetsaktörerna inom ministeriets förvaltningsområde är Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket och Trafikskyddet, centralorganisationen för trafiksäkerhetsarbetet.

Säkerheten inom järnvägstrafiken, flygtrafiken och sjöfarten

Trafiksäkerhetsverket Trafi övervakar järnvägssäkerheten och ansvarar för driftskompatibiliteten inom järnvägssystemet. Målet är att se till att järnvägstrafiken är trygg för människan och miljön.

Trafi är den myndighet som svarar för säkerheten inom flygtrafiken. I enlighet med gemensamma europeiska riktlinjer är målet att kontinuerligt minska det årliga antalet flygolyckor och antalet dödade i olyckorna – trots ökande trafikvolymer och externa säkerhetshot. Inom sportflyget är målet att upprätthålla en god säkerhetsnivå.

Inom sjöfarten siktar säkerhetsarbetet på att upprätthålla den nuvarande goda nivån. Ett viktigt verktyg i arbetet är det som kallas för säkerhetskultur.

Inom ministeriets förvaltningsområde svarar följande inrättningar för sjöfarten: Trafiksäkerhetsverket (sjösäkerheten och båtlivet) och Trafikverket (trafiksystemet och farlederna).

I fråga om säkerheten inom sjöfarten spelar det internationella samarbetet och internationella avtal en central roll. På det internationella havsområdet i Finska viken används systemet för trafikledning och information till sjöss (VTMIS). I systemet, som bygger på anmälningsskyldighet för fartyg, övervakar Finland, Ryssland och Estland tillsammans fartygstrafiken.

På andra webbplatser

5. Automatisering av trafik och transporter

Trafikpolitiken strävar efter att en del av trafiken ska vara automatiserad i framtiden. Automatiseringen öppnar stora möjligheter för att förbättra säkerheten, effektiviteten och hållbarheten i fråga om trafiken och transporterna.

Ministeriet främjar uppkomsten av affärsverksamhet som grundar sig på automatisering av trafiken till exempel genom att stödja försök som hänför sig till automatisering.

Med intelligent automation, och därav följande automatisering, avses modern robotik där en anordning eller ett system självständigt kan fungera, observera, lära sig och fatta beslut med hjälp av sensorer, artificiell intelligens eller sakernas internet som kopplas till program.

Drivkrafterna bakom automatiseringen av trafiken är den avancerade kommunikations- och fordonstekniken. Dessutom spelar information en allt viktifare roll. Trafikinformation samt infrastrukturen för trafik och datakommunikation har lagt grunden för automatiseringen inom trafik och transport.

Aktuellt

 

 • Tiedote17.10.2018 09.45 fi sv en
 • Tiedote12.10.2018 16.09 fi sv en
 • Tiedote11.10.2018 15.27 fi sv en
 • Tiedote11.10.2018 15.22 fi sv en
 • Tiedote09.10.2018 10.29 fi sv en