Informationssäkerhet och dataskydd

Allt fler trafiktjänster och nästan alla kommunikationstjänster grundar sig på fungerande informations- och kommunikationsinfrastruktur. Kommunikationsministeriet svarar för den lagstiftning och det strategiarbete som gäller kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Målet är att säkerställa och stärka medborgarnas, näringslivets och den offentliga förvaltningens förtroende för att informationssamhällets tjänster är säkra. Förtroendet grundar sig bland annat på att tjänsterna är lätta att använda, att integritetsskyddet är tillräckligt och att innehållet är autentiskt.

I Finland är Kommunikationsverket den nationella myndigheten för informationssäkerhet. Dataskyddet vid elektronisk kommunikation övervakas av Kommunikationsverket och dataombudsmannen. Förundersökning av brott hör däremot alltid till polisens uppgifter.

Ministeriet deltar också aktivt i den verksamhet som drivs av Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA). Byrån bistår medlemsstaterna och EU:s institutioner i frågor som gäller informationssäkerhet. Byråns uppgift är att säkerställa att EU:s inre marknad fungerar väl.

På andra webbplatser

Kommunikationsverket

ENISA