Koncessioner

Nätkoncessioner

För att erbjuda nättjänster i mobilnätet krävs det en koncession. Koncessionerna beviljas av statsrådet.

I fråga om televisionsverksamhet krävs det en nätkoncession för sändningar i antennätet. Koncessionerna beviljas av statsrådet. För kabeltelevisionsverksamhet och satellitförmedlad televisionsverksamhet behövs ingen koncession.

Nätkoncessioner för kortvarig televisionsverksamhet ansöks hos Kommunikationsverket.

För annan användning av radiofrekvenser ansöks radiotillstånd hos Kommunikationsverket.

Programkoncessioner

Det krävs en programkoncession för att utöva televisionsverksamhet i antenntelevisionsnätet. Koncessionerna ansöks hos Kommunikationsverket.

Rundradion (Yle) får bedriva allmännyttig radio- och televisionsverksamhet (public service) utan koncession på de frekvenser som statsrådet har anvisat bolaget.

För radioverksamhet krävs det en programkoncession med undantag för kortvarig och småskalig verksamhet. Radiokoncessionerna beviljas av Kommunikationsverket.

Koncessioner för postverksamhet

Postservice med brevförsändelser kräver koncession. Koncessionerna beviljas av statsrådet.

Koncessionsberoende riksomfattande postverksamhet bedrivs av Posti Ab, vars verksamhetsområde täcker hela landet med undantag för Åland. Esan Kirjapaino Oy, Ilves Jakelu Oy, Esa Jakelut Oy och Alma Manu Oy har beviljats koncessioner för lokal postverksamhet.

Järnvägskoncession

Ett företag som vill bedriva järnvägstrafik på järnvägarna i Finland måste ansöka om koncession hos Kommunikationsministeriet. VR Group Ab har koncession för person- och godstransporter på järnväg. Fennia Rail Oy har koncession för godstransporter i hela bannätet och Ratarahti Oy har koncession för lokala godstransporter. Aurora Rail Oy har koncession för godstransporter. Bolaget får bedriva växlingstrafik på bangårdar på bannätet i Finland.