Konserniohjausosasto

Järjestelmäasiantuntija
Hallinnollinen avustaja

Konserniohjausosaston tehtävät

Konserniohjausosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) talous- ja henkilöstöresursseja;

2) talousarviota ja toiminnan suunnittelua;

3) ministeriön tulosjohtamista, hallinnonalan tulosohjausta, tulostavoitteita ja niiden seurantaa;

4) säädösten laadun valvontaa ja säädösprosessia;

5) ministeriön ja hallinnonalan toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden valvontaa;

6) veroja ja maksuja, talousarvion mukaisia palveluiden ostoja, hinnoittelujärjestelmiä ja valtionavustuksia;

7) valtionyhtiöiden omistajaohjausta, rahastoja ja liiketoiminnan kehittämistä;

8) vaikutusarvioita;

9) henkilöstöpolitiikkaa ja johtamisjärjestelmiä;

10) yleisiä hallinto- ja oikeusasioita sekä tietohallintoa;

11) tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnan yhteensovittamista ja hankintoja;

12) ministeriön ja hallinnonalan suunnittelu- ja seurantajärjestelmien laadun valvontaa sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien tietojen arvioimista;

13) osastoille ja hallinnonalan virastoille ja laitoksille annettavia asiantuntijapalveluita taloudellisesti merkittävissä asioissa;

14) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/1937 tarkoitettujen ulkoisten ilmoitusten käsittelyä;

15) toimialan valmiuden ja varautumisen ohjausta ja yhteensovittamista siltä osin kuin ne eivät kuuluu muulle osastolle tai yksikölle;

16) muita kuin 1–15 kohdassa tarkoitettuja asioita, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.