Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta LVM010:00/2017

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Miehistötukilain tarkastelu; Työnantajan osuuden työttömyysvakuutusmaksusta ja sosiaaliturvamaksusta sisällyttäminen miehistötuen piiriin. Tulevat lausunnot tiedoksi Emmi Nykäselle (emmi.nykanen@lvm.fi) HE 182/2018
Asianumero: LVM/609/03/2017
Kirjattu: 07.03.2017
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Nykänen Emmi
Osasto: Konserniohjausosasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.