Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta LVM007:00/2018

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset lakisääteisen kuljettajaopetuksen määristä sekä kuljettajaopetuksen ja tutkinnon toteutuksesta lakiesityksen perusteluissa todetun mukaisesti. Asetukseen tehtäisiin myös muut hallituksen esityksestä aiheutuvat tarkistukset.
Asianumero: LVM/139/03/2018
Kirjattu: 18.01.2018
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Maunu Eija
Osasto: Palveluosasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.