Liikenneverkot

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan liikenneväyliin liittyviä lakeja. Niillä annetaan perussäännöt väylien suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja lakkauttamiseen.

Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset katuverkot ja yksityistiet. Koko tieverkon pituus on noin 454 000 kilometriä. Tästä yksityis- ja metsäautoteiden osuus on noin 350 000 kilometriä ja kuntien katuverkkojen 26 000 kilometriä.

Valtion maanteitä on yhteensä 78 000 km. Valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii Liikennevirasto yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

Kunnat ja kaupungit vastaavat oman alueensa katuverkosta ja sen kunnosta. Yksityisten teiden pidosta vastaavat yleensä tiekunnat, yksityiset maanomistajat, yhteisöt tai yritykset.

Suomen liikennöidyn rataverkon pituus on hieman alle 6 000 km, josta lähes 3 300 km on sähköistetty. Rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto.

Liikenneviraston ylläpitämiä vesiväyliä on yhteensä noin 16 300 km, joista kauppamerenkulun väyliä on lähes 4 000 km. Vesiväylistä on rannikkoväyliä hieman alle 8 300 kilometriä ja sisävesiväyliä 8 000 km. Suomessa satamat ovat pääosin kuntien omistamia.