Liikenteen turvallisuus

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee liikenteen turvallisuutta koskevan lainsäädännön.

Tieliikenteen osalta turvallisuustyön tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2010 tasoa.

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa myös mm. rattijuopumusten torjumiseksi ja liikennevalvonnan tehostamiseksi.

Liikenneturvallisuustyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi ajoneuvosovelluksissa, vaihtuvassa liikenteenohjauksessa ja kelitiedotuksessa.

Tieliikenteen osalta tärkeimmät liikenneturvallisuustoimijat ministeriön hallinnonalalla ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto sekä liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Liikenneturva.

Rautateiden, lentoliikenteen ja merenkulun turvallisuus

Rautatieturvallisuuden valvomisesta sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Turvallisuustyön tavoitteena on, että rautatieliikenne on turvallista ihmisille ja ympäristölle.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Yhteisten eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrän jatkuva väheneminen liikenteen kasvusta tai ulkopuolisista turvallisuusuhkista huolimatta. Harrasteilmailussa tavoitteena on hyvän turvallisuustason ylläpitäminen.

Merenkulun turvallisuustyön tavoitteena on säilyttää saavutettu hyvä taso. Keskeisenä välineenä tässä työssä on turvallisuuskulttuuri.

Ministeriön hallinnonalalla merenkulusta vastaavat Liikenteen turvallisuusvirasto (merenkulun turvallisuus, veneily) ja Liikennevirasto (liikennejärjestelmä, väylät).

Merenkulun turvallisuudessa suuressa roolissa on myös kansainvälinen yhteistyö ja sopimukset. Suomenlahden kansainvälisellä merialueella on käytössä alusten valvonta- ja informaatiojärjestelmä (VTMIS). Alusten ilmoittautumisvelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässä meriliikennettä valvovat yhdessä Suomi, Venäjä ja Viro.