Lähettäjä: tapio.puurunen@om.fi
Lähetetty: 12. elokuuta 2013 9:12
Vastaanottaja: Kirjaamo; Thorström Elina
Aihe: lausuntopyyntö viestintäviraston eräistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta; OM:n lausunto
Lausuntopyyntönne LVM/1242/03/2013; LVM059:00/2013

Hei,

Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa Viestintäviraston eräistä maksuista annetun asetuksen muuttamista koskevasta lausuntopyynnöstänne.


Ystävällisin terveisin,


Tapio Puurunen
Lainsäädäntösihteeri - Lagstiftningssekreterare - Legislative Secretary
Lainvalmisteluosasto - Lagberedningsavdelningen - Law Drafting Department
Oikeusministeriö - Justitieministeriet - Ministry of Justice
PL 25 - PB 25 - PO Box 25
00023 VALTIONEUVOSTO - 00023 STATSRÅDET - FIN-00023 GOVERNMENT
tapio.puurunen@om.fi

Huom. Oikeusministeriön puhelinnumerot muuttuvat!
Obs. Justitieministeriets telefonnummer ändras!

29.5.2012 lähtien puhelinnumeroni on 02951 50226.
Fr.o.m. 29.5.2012 är mitt telefonnummer 02951 50226.

fax. +358 9 1606 7750