Näten

Ministeriet har som mål att

  • trygga att medborgarna och företagen har fungerande och säkra nät för trafik, transporter och kommunikation
  • säkerställa att näten för trafik, transporter och kommunikation fungerar även i extrema situationer

Ministeriets uppgifter

Kommunikationsministeriet svarar för att det i Finland finns funktionsdugliga nät för transporter och kommunikationer och för att farleder och nätmarknaden fungerar.

Ministeriet svarar för styrning och förvaltning av nätanvändningen, frekvenspolitik och koncessioner. Utöver detta hör miljö- och energifrågor inom trafik och transport till ministeriets uppgiftsområde.

Nationellt fungerande trafik- och kommunikationsnät

Ministeriet ska se till att det i Finland finns funktionssäkra och trygga trafik- och kommunikationsnät och tillräckligt med kapacitet för att tillgodose de behov som välfärden och tillväxten i samhället kräver.

Målet är att trafik- och kommunikationsnäten byggs och underhålls med den senaste tekniken och kunskapen inom området. Byggandet och underhållet ska vara kostnadseffektivt och energisnålt och ta hänsyn till miljöaspekter.

När det gäller att trygga funktionssäkerheten i näten måste det också finnas beredskap för extrema situationer till exempel till följd av klimatförändringen.

Ämbetsverken styr utbyggnaden av nät

Trafikverket svarar under styrning av ministeriet för byggande och underhåll av landsvägar, banor och farleder. Trafikverket upphandlar bygg- och underhållsarbeten av företag genom konkurrensutsättning.

I Finland byggs kommunikationsnäten på marknadsvillkor. Kommunikationsverket styr utbyggnaden av näten och sörjer för att näten fungerar störningsfritt och effektivt.

Pressmeddelanden

  • Tiedote19.01.2018 19.40 fi sv
  • Tiedote19.01.2018 09.56 fi sv en
  • Tiedote16.01.2018 15.45 fi sv en
  • Tiedote11.01.2018 13.47 fi sv en
  • Tiedote11.01.2018 13.35 fi sv en