Hallituksen kärkihanke: Norminpurku

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla on hallituksen kärkihanke Sujuvoitetaan säädöksiä. Hanke  on edennyt hyvin. Ministeriöt ja hallinnonalat ovat aktiivisesti mukana edistämässä tarpeettomien normien purkamista ja säädösten sujuvoittamista. Hankkeessa on uudistettu merkittävää lainsäädäntöä kaikilla hallinnonaloilla.

Tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Näin tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Hankkeen tuloksia julkistetaan puolivuosittain.

Norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota.

Mistä normien purkamisessa on kysymys?

  • Norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla.
  • Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat.
  • Lainsäädäntömuutokset toteutetaan pääasiassa vuosien 2016 - 2018 aikana. 
  • Norminpurku koskee olemassa olevia säädöksiä, uusia säädöksiä, kansallista sääntelyä, EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia (kv-järjestöissä tapahtuva sääntely).
  • Norminpurkuhankkeen tavoitteena on myös sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja. Myös viranomaisten keskinäiset valitukset minimoidaan.
  • Hallitus haluaa lisäksi parantaa lainsäädännön vaikuttavuutta. Säädöshankkeissa tulisi arvioida erityisesti taloudelliset vaikutukset.

Toimenpiteet (Valtioneuvosto.fi)

  1. Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset. Tämä toimenpide tehdään ministeriöittäin (toimialoittain) vastuuministerin johdolla ja vastuulla.
  2. Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus
  3. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan, esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä
  4. Perustetaan valtioneuvoston yhteyteen lainsäädännön vaikutusten arviointilautakunta, jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu. 

Norminpurku liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

Merkittävimmiksi arvioidut norminpurkuhankkeet keväällä 2017 ovat:

Listaus liikenne- ja viestintäministeriön norminpurkuhankkeista: