Person- och godstrafiken

Kommunikationsministeriet svarar för beredningen av den lagstiftning som gäller tjänster inom järnvägstrafik, luftfart, sjöfart, busstrafik och taxitrafik i Finland och i Europeiska unionen.

Målet är ett tryggt, fungerande och miljövänligt system av trafiktjänster. Ministeriet har i uppgift att främja utvecklingen av trafikmarknaden och uppkomsten av nya, kundinriktade tjänster. Ökad konkurrens leder till effektiva och mångsidiga tjänster. Ministeriet är skyldigt att vid behov trygga basservicen inom trafik genom att upphandla trafiktjänster.

Inom trafik och transport är det högaktuellt med att säkerställa att marknaden fungerar. Syftet med den förestående trafikreformen är att med hjälp av en gemensam lag, lagen om transportservice, harmonisera regleringen mellan olika trafikformer och att avskaffa eventuella hinder för marknadstillträde.

I Finland krävs det tillstånd för yrkesmässig transport av personer mot betalning, och kravet gäller samtliga trafikformer. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar de tillstånd som behövs inom trafik och transport.

Även godstrafiken är tillståndspliktig. Tillstånd för godstrafik beviljas av NTM-centralen i Södra Österbotten som svarar för förvaltningen av tillstånd för godstrafik i hela landet.