Säkerheten i trafiken

Kommunikationsministeriet bereder lagstiftningen om säkerheten i trafiken.

Inom vägtrafiken är målet att ständigt förbättra trafiksäkerheten så att antalet dödsfall i trafiken halveras och att antalet skadade minskar med en fjärdedel före år 2020. Som jämförelsetal används 2010 års nivå.

Kommunikationsministeriet samarbetar med andra ministerier till exempel för att bekämpa rattfylleri och för att effektivisera trafikövervakningen.

I trafiksäkerhetsarbetet utnyttjas informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland annat i fordonstillämpningar, i den växlande trafikstyrningen och i informationen om väglaget.

De viktigaste trafiksäkerhetsaktörerna inom ministeriets förvaltningsområde är Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket och Trafikskyddet, centralorganisationen för trafiksäkerhetsarbetet.

Säkerheten inom järnvägstrafiken, flygtrafiken och sjöfarten

Trafiksäkerhetsverket Trafi övervakar järnvägssäkerheten och ansvarar för driftskompatibiliteten inom järnvägssystemet. Målet är att se till att järnvägstrafiken är trygg för människan och miljön.

Trafi är den myndighet som svarar för säkerheten inom flygtrafiken. I enlighet med gemensamma europeiska riktlinjer är målet att kontinuerligt minska det årliga antalet flygolyckor och antalet dödade i olyckorna – trots ökande trafikvolymer och externa säkerhetshot. Inom sportflyget är målet att upprätthålla en god säkerhetsnivå.

Inom sjöfarten siktar säkerhetsarbetet på att upprätthålla den nuvarande goda nivån. Ett viktigt verktyg i arbetet är det som kallas för säkerhetskultur.

Inom ministeriets förvaltningsområde svarar följande inrättningar för sjöfarten: Trafiksäkerhetsverket (sjösäkerheten och båtlivet) och Trafikverket (trafiksystemet och farlederna).

I fråga om säkerheten inom sjöfarten spelar det internationella samarbetet och internationella avtal en central roll. På det internationella havsområdet i Finska viken används systemet för trafikledning och information till sjöss (VTMIS). I systemet, som bygger på anmälningsskyldighet för fartyg, övervakar Finland, Ryssland och Estland tillsammans fartygstrafiken.