Ägarstyrningen av TeliaSonera byter ministerium

Pressmeddelande 06.09.2005 12.21 sv

Ägarstyrningen av TeliaSonera flyttar från kommunikationsministeriet till handels- och industriministeriet. Finanspolitiska ministerutskottet förordade en överflyttning den 6 september.

Kommunikationsministeriet föreslog en överflyttning eftersom Europeiska kommissionen har påpekat att kommunikationsministeriet har en dubbelroll på telemarknaden. Kommissionen har förutsatt att regleringsuppgifterna på området och företagens ägarstyrning separeras.

På Finlands telemarknad är dessutom en strukturförändring på gång, till vilken hör många slag av branscharrangemang. I den här situationen har kommunikationsministeriet svårt att fungera både som allmän ledare för kommunikationsmarknaden och som ägare av TeliaSonera.

Avsikten är att överflyttningen av TeliaSoneras ägarstyrning genomförs snabbt. Det praktiska genomförandet av överflyttningen bereds av en ledningsgrupp för ägarstyrningen, som består av tjänstemän från ministerierna.

Finanspolitiska ministerutskottet betonade att det byte av ministerium som nu gjorts genom enskilt beslut inte skall ses som ett ställningstagande till var ägarstyrningen av de statliga bolagen i fortsättningen eventuellt skall koncentreras.

Inom telesektorn koncentrerar sig kommunikationsministeriet enbart på styrning av kommunikationspolitiken och telebranschen.Ytterligare information:
överdirektör Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742