Alkolås på försök – Luhtanen betonar att användarna binder sig

Pressmeddelande 30.06.2005 10.00 sv

Försöket med alkolås inleds den 1 juli. I praktiken installeras de första alkolåsen i bilarna i augusti-september.

En person som gjort sig skyldig till rattfylleri kan från början av juli efter handläggningen i tingsrätten få sin körrätt tillbaka genom att i sin bil ta i bruk alkolås och förbinda sig att följa de andra villkoren i försöket.

Alkolåset är en apparat som hindrar bilen från att starta om föraren har över 0,1 milligram alkohol i en liter utandningsluft. Det motsvarar en alkoholhalt i blodet på omkring 0,2 promille. Alkolåset kräver att man blåser i det också slumpmässigt under körningen.

Till bruket av alkolås hör det nuvarande bedömningsprogrammet för rusmedelsberoende, som är avsett för personer som gjort sig skyldiga till rattfylleri, och en fortsatt uppföljning med regelbundna hälsokontroller.

Den som deltar i alkolåsförsöket beviljas ett skilt alkolåskörkort, med vilket man får köra endast den bil som är försedd med alkolåset. Den som deltar i försöket betalar själv kostnaderna för försöket.


Polisen övervakar försökets olika skeden

Den som vill delta i försöket bör anhålla om det av den polis som undersöker rattfyllerifallet eller senast i tingsrätten. Man kan inleda bedömningsprogrammet för rusmedelsberoende redan före tingsrättens sammanträde.

En person som gjort sig skyldig till rattfylleri godkänns för deltagande i alkolåsförsöket i tingsrätten. Efter det installeras alkolåset i bilen och bilen ändringsbesiktigas.

Den person som deltar i försöket skickar intyg på att han inlett rusmedelsprogrammet, att alkolåset installerats och att bilen ändringsbesiktigas till polisen. Polisen överlämnar alkolåskörkortet åt honom och perioden med övervakad körrätt inleds.

Alkolåset får service med två månaders mellanrum och samtidigt skickas den information som lagrats i apparaten till apparattillverkaren. Polisen kan koppla ihop informationen från apparaten med information om personen med varandra och kontrollera att alkolåset använts rätt.

Personen som deltar i försöket returnerar om ett år alkolåskörkortet till polisen. Polisen ger tillbaka det normala körkortet. Efter det kan alkolåset avlägsnas från bilen. Om låset avlägsnas bör bilen föras till ändringsbesiktning.

Den övervakade körrätten med alkolås återkallas om den övervakade meddelas körförbud eller han inte följer de förpliktelser som hör till körrätten, så som rusmedelsprogrammet. Meddelande av körförbud kan grunda sig på till exempel överhastighet eller rattfylleri. Då träder körförbud som meddelats villkorligt i kraft. Beslutet fattas av domstol.

Andra skäl till att försöket avbryts kan vara till exempel att man kringgått alkolåset eller gjort det funktionsodugligt. All sådan information lagras i apparaten.


Luhtanen: Att delta i försöket kräver att man binder sig

Kommunikationsminister Leena Luhtanen betonar att deltagande i alkolåsförsöket framför allt kräver att man binder sig på många sätt.

- Bara att genomgå rusmedelsprogrammet kräver uthållighet och målmedvetenhet. Dessutom måste man vara noggrann då man använder alkolåset och man kan inte lura apparaten utan påföljder, påminner Luhtanen.

Alkolåset avlägsnar inte rattfyllerifallen i Finland, men på basen av de erfarenheter man får av att använda det kan systemet utvecklas och vid behov utvidgas.

- Avsikten med försöket är att man skall få erfarenheter av hur alkolåset förebygger rattfyllerifall och hindrar att de upprepas. Dessuitom är det här ett test av den tekniska apparaten. Vi vill se hur alkolåset fungerar i finländska förhållanden.

Det finns två typer av alkolås. Den enklare modellen bara hindrar bilen från att starta, medan den typ som används i alkolåsförsöket också lagrar information i centralminnet för senare granskning.


Ytterligare information

överinspektör Janne Mänttäri, tfn (09) 160 28569 eller 0400 693 544