null Alternativa modeller för lotsningsverksamheten

Alternativa modeller för lotsningsverksamheten

Nyhet 22.01.2009 17.03 fi sv

Den arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet som utvärderat lotsningsverksamheten har som alternativa verksamhetsmodeller beslutat föreslå monopol, regional konkurrensutsättning eller en kombination av öppen konkurrens och regional konkurrensutsättning.

Enligt den utredning som arbetsgruppen beställde blir det inte väsentligt effektivare att öppna verksamheten för konkurrens än nuvarande praxis. Konkurrensutsättning i varje hamn blir ekonomiskt olönsammare än regional konkurrensutsättning, eftersom behoven av materiel och personal i den hamnvisa modellen är större.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport den 21 januari. Rapporten skickas ut på remiss.