null Ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på remiss

Ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på remiss

Pressmeddelande 19.01.2018 19.40 fi sv

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiseras för att svara på de stora förändringarna inom kommunikations- och transportsektorn. Den ämbetsverksreform som just nu är under beredning innebär att strukturerna ändras för att möjliggöra ännu bättre service, affärsmiljö och utnyttjande av information än tidigare. Reformen är ett led i regeringens mål att få fram nya digitala trafiktjänster.

Kommunikationsministeriet har nu sänt ett utkast till regeringsproposition som gäller ämbetsverksreformen på remiss. I propositionen ingår förslag till lagar om själva ämbetsverken, en lag om införande av dem samt ytterligare nästan 100 lagar genom vilka reformen ska genomföras. Remisstiden går ut den 23 februari 2018.

I propositionen föreslås att Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket ska slås samman till ett nytt ämbetsverk, som ska heta Trafik- och kommunikationsverket. Det nya ämbetsverket avses inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.

Inom området kommunikation ska det nya ämbetsverket ansvara för det nuvarande Kommunikationsverkets uppgifter. Inom området trafik och transporter ska det nya ämbetsverket ansvara för det nuvarande Trafiksäkerhetsverkets uppgifter och dessutom en del uppgifter som överförs från det nuvarande Trafikverket, bl.a. ordnandet av sjökartläggningen, beviljande av stöd till handelsfartyg och uppgifter som anknyter till utveckling av kollektivtrafiken.

Namnet på det nuvarande Trafikverket ändras till Trafikledsverket. Utöver namnbytet fortsätter verksamheten utan avbrott. En del av Trafikverkets nuvarande uppgifter kommer fortsättningsvis att vara på Trafikledsverkets ansvar, bl.a. planeringen, utvecklandet och underhållet av trafiklederna, inklusive de uppgifter som gäller vintersjöfarten.

Samtidigt bildas ett aktiebolag av Trafikverkets nuvarande trafikledningstjänster (ledning av väg- och järnvägstrafiken samt sjöfarten) och uppgifterna överförs till ett bolag som sköter statliga specialuppgifter. Ett utkast till regeringsproposition som gäller bildandet av specialuppgiftsbolaget sändes på remiss den 22 december 2017.

Det föreslås att den lag som gäller införandet av ämbetsverksreformen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 23 februari 2018. Begäran om remissyttranden har publicerats på adressen https://www.lausuntopalvelu.fi/

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag.

Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på nätet på adressen utlatande.fi eller via e-post till adressen kirjaamo@lvm.fi.

Ytterligare upplysningar:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 0295 342 077