null Ändringar föreslås i måtten för den tunga trafiken

Ändringar föreslås i måtten för den tunga trafiken

Pressmeddelande 14.03.2018 11.25 fi sv en

Kommunikationsministeriet föreslår att det inom vägtrafiken ska bli möjligt att använda längre fordonskombinationer än för närvarande. Den största tillåtna längden för fordonskombinationer föreslås i fortsättningen vara 34,50 meter i stället för nuvarande 25,25 meter.

Förslaget till ändring av förordningen om användning av fordon på väg är på remiss till och med den 17 april.

Kommunikationsminister Anne Berner framhåller att reformen gynnar många parter.

- Genom att utveckla måtten och massorna för tunga vägfordon är det möjligt att på ett betydande sätt förbättra transporteffektiviteten och energieffektiviteten samt att minska utsläppen från trafiken. De nu föreslagna ändringarna gäller måtten på fordonen och i följande skede tar vi itu med ändringar som gäller massorna. Detta projekt gynnar transportföretagen, men också hela samhället, konstaterar minister Berner.

Försök med HCT-transporter (High Capacity Transports) som är längre eller tyngre än normala transporter pågår sedan 2013 med stöd av dispenser som beviljats av Trafi. På basis av försöken kan man konstatera att ändringarna i mått ger avsevärd nytta särskilt för transporter med sjöcontainrar och för transporter av styckegods och livsmedel.

I fråga om längre fordonskombinationer ställs det nya krav för att säkerställa bland annat fordonets förmåga att ta sig fram och dess stabilitet.

Målet är att lagstiftningsändringarna om längden på fordonskombinationer ska träda i kraft hösten 2018.

Projektet för att utveckla måtten och massorna för den tunga trafiken fortsätter under 2018 så att man separat kommer att bereda de ändringar på lagnivå som behövs för att kunna ta i bruk fordonskombinationer som är tyngre än de nuvarande kombinationerna.

Utgångspunkten för beredningen är att de ändringar som gäller massor endast ska gälla sådana särskilt definierade delar av vägnätet där tyngre fordon kan användas. En preliminär uppskattning är att de första begränsade rutterna ska kunna tas i bruk 2019.

Vad händer härnäst?

Remissbehandlingen av förslaget till förordning pågår till den 17 april. Efter remissförfarandet fortsätter beredningen vid kommunikationsministeriet.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft hösten 2018.

De lagändringar som behövs för att tillåta fordonskombinationer som är tyngre än de nuvarande kombinationerna bereds separat under 2018.

Ytterligare information:

Erik Asplund, specialsakkunnig, tfn 0295 342 277