Ändringar föreslås i stödet till handelsfartyg

Pressmeddelande 12.05.2005 16.01 sv

Statsrådet föreslår att det framöver skall vara möjligt att bevilja handelsfartygsstöd även till en sådan finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet, men som inte är ägare till ett i Finland registrerat fartyg. För närvarande kan stöd betalas endast till finska ägare av fartyg.

Statsrådet fattade den 12 maj ett beslut om att överlämna till riksdagen en proposition i ärendet.

Om den föreslagna lagändringen genomförs kommer stödet troligen att omfatta sex fartyg. Fartygens sysselsättningseffekt beräknas uppgå till ca 300 årsverken.

Dessutom föreslås att lagen om handelsfartyg preciseras så att den motsvarar de riktlinjer som EU fastställt för det statliga stödet till sjöfarten. Den föreslagna ändringen ökar inte statens utgifter år 2005.

Kommunikationsminister Leena Luhtanen tror att de ändrade kriterierna för stödet lockar nya fartyg till Finland.

- Vid beredningen av propositionen har även försörjningsberedskapen beaktats. I detta avseende skulle det vara bättre om fartygen hade finska ägare. Men eftersom också andra länder, såsom Sverige, tillåter det föreslagna förfarandet, måste också vi göra det. I annat fall ökar risken för utflaggning, påpekar minister Luhtanen.

Ytterligare information: sjöfartsrådet Raimo Kurki, tfn (09) 160 28490