null Ändringar i lagen om transportservice och i lagar som har samband med den

Ändringar i lagen om transportservice och i lagar som har samband med den

Pressmeddelande 21.08.2020 11.44 fi sv en

Det föreslås flera ändringar i lagen om transportservice och i de lagar som har samband med den, av vilka en del är tekniska. Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om förslagen senast den 11 september 2020.

Syftet med ändringarna är bland annat att precisera fartygspersonalens behörighet, föreskriva om det allmänna förfarandet för sökande av ändring i Transport- och kommunikationsverkets beslut om godkännande samt precisera bestämmelserna om statsunderstöd och upphandling. Dessutom ska det föreskrivas om vissa metoder som gäller sjö-, kollektivtrafik- och taxitrafik och som gör det möjligt att förbereda sig för störningar under normala förhållanden.

Syftet med ändringarna i fråga om offentlig upphandling är att förtydliga tillämpningen av trafikavtalsförordningen och upphandlingslagen. För att effektivisera användningen och övervakningen av statsfinansieringen föreslås det att uppgifterna i anslutning till utbetalning, tillsyn och återkrav överförs från NTM-centralerna till utvecklings- och förvaltningscentret, dvs. NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

I fortsättningen ska trafikledningsbolaget Traffic Management Finland Oy kunna producera tjänster för upprätthållande och produktion av informationstjänsten för mobilitet (Katalogen över mobilitetstjänster, NAP) för Transport- och kommunikationsverkets räkning.

Genom de ändringar som föreslås i lagen om transportservice och lagen om fartygspersonal sätts dessutom direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och ändringarna i direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk i kraft.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 11 september 2020. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på webben på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ärendet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916