Ändringar i lagen om transportservice och i lagar som har samband med den

Pressmeddelande 29.10.2020 14.05 fi sv en

Regeringen föreslår flera ändringar i lagen om transportservice och de lagar som har samband med den. En del av ändringarna är av teknisk natur. Avsikten är att man genom temporära ändringar ska förbereda sig på störningar orsakade av sjukdomen covid-19 i sjö-, kollektiv- och taxitrafik.

Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 29 oktober 2020.

Syftet med de temporära ändringsförslagen som hänför sig till covid-19 är att myndigheterna ska ha tillgång till olika metoder för att snabbt och effektivt kunna förebygga spridningen av sjukdomen.

Beredskapen att förebygga spridningen av covid-19 ska utvidgas genom att den beredskapsskyldighet som gäller innehavare av person- och godstrafiktillstånd temporärt utvidgas till mindre aktörer, såsom aktörer inom taxitrafiken och aktörer som har 15 eller färre än 15 bussar, fordon eller fordonskombinationer i trafik. Av innehavarna av godstrafiktillstånd gäller utvidgningen endast dem som också bedriver persontrafik.

Beredskapsskyldigheten kommer att vara villkorlig. Aktörerna bör förbereda sig på att förebygga spridningen av covid-19 och sörja för åtgärder i anslutning till passagerarnas hälsa, om situationen i fråga om covid-19-epidemin så kräver nationellt eller regionalt.

Enligt förslaget ska de som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken under covid-19-epidemin anmäla förändringar i kollektivtrafiken i stället för inom normala 60 dagar, senast fem dagar innan planen genomförs.

Dessutom utökas Transport- och kommunikationsverkets behörighet att meddela föreskrifter om förlängning av giltighetstiden för kompetensbevis för fartygspersonal.

De övriga föreslagna ändringarna gäller fartygspersonalens kompetens, tjänster för mobilitetsinformation, offentlig upphandling, styrning av finansieringen av kollektivtrafiken samt det nationella genomförandet av direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och direktivet om ändring av direktivet om minimikrav på utbildning.

I fortsättningen ska trafikledningsbolaget Traffic Management Finland Oy kunna upprätthålla, producera och utveckla tjänsten för mobilitetsinformation (Katalogen över mobilitetstjänster, NAP) för Transport- och kommunikationsverkets räkning. Bolaget ska dock inte producera slutanvändartjänster, utan detta ska lämnas till aktörerna inom branschen att utveckla och släppa ut på marknaden.

Syftet med ändringarna i fråga om offentlig upphandling är att förtydliga tillämpningen av trafikavtalsförordningen och upphandlingslagen. För att effektivisera användningen och övervakningen av statsfinansieringen föreslås det att uppgifterna i anslutning till utbetalning, tillsyn och återkrav överförs från NTM-centralerna till utvecklings- och förvaltningscentret, dvs. NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916