null Ändringar i lagstiftningen om dispaschörer

Ändringar i lagstiftningen om dispaschörer

Pressmeddelande 28.01.2021 13.31 fi sv en

Regeringen föreslår att bestämmelserna om dispaschörer samlas i reviderad form i sjölagen. Syftet med propositionen är att förtydliga hur ärenden som lämnas in till dispaschören för utredning ska inledas och hurdan ersättningspraxisen i anslutning till dem är.

Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 28 januari 2021.

Enligt förslaget ska dispaschören och dennes ställföreträdare i fortsättningen utses av statsrådet i stället för av kommunikationsministeriet. Befattningen som dispaschör ska jämställas med en domartjänst vid tingsrätten.

Dispaschörsbefattningen är en traditionell del av det nordiska systemet för sjörätt och sjöförsäkring och bestämmelser om uppgiften finns i de nationella sjölagarna. I Finland sköts uppdraget som bisyssla.

I fortsättningen ska det också förordnas en vikarie för dispaschören. Avsikten är att vikarien ska sköta sådana ärenden som lämnats till dispaschören för utredning och där dispaschören är jävig.

Till dispaschörens uppgifter hör även i fortsättningen

1. de ersättningsutredningar som upprättas med stöd av sjöförsäkringen

2. utredning av ärenden som gäller storleken på redarens ansvarsbelopp och fördelningen av beloppet i vissa fall

3. utredning av meningsskiljaktigheter i fråga om avståndsfrakt som hänför sig till ett befraktningsavtal

4. upprättande av en utredning om ett gemensamt eller enskilt haveri.

I ärenden som gäller meningsskiljaktigheter i samband med båtförsäkringar ska det i fortsättningen inte längre krävas en ersättningsutredning av dispaschören för att saken ska kunna föras till domstol för avgörande, om inte båten används till idkande av näring i likhet med handelsfartyg.

Dessutom ska dispaschören lämna en ersättningsutredning med stöd av båtförsäkringen, om det särskilt har avtalats om detta i villkoren i båtförsäkringsavtalet. I övriga fall ska parterna i ett båtförsäkringsavtal dock kunna be om ett sakkunnigutlåtande av dispaschören i ärenden som gäller båtolyckor.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 juni 2021.

Ytterligare information:

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132