null Ändringar i luftfartslagen som kompletterar EU-regleringen

Ändringar i luftfartslagen som kompletterar EU-regleringen

Pressmeddelande 08.04.2020 13.40 fi sv en

Far och son flyger drönare (Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår ändringar i luftfartslagen som kompletterar den reviderade EU-regleringen. Bakom ändringarna ligger den så kallade EASA-förordningen om säkerhet inom det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

EASA-förordningen och de rättsakter som utfärdats med stöd av den är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna. Ett nationellt handlingsutrymme kvarstår dock bland annat i frågor som gäller lätt luftfart och obemannad luftfart, så som till exempel drönare.

Lätta luftfartyg, så som till exempel ultralätta flygplan, regleras redan nu genom nationell lagstiftning i stället för genom EU-reglering. I regeringspropositionen föreslås det att de lätta luftfartyg som i fortsättningen ska omfattas av Finlands nationella lagstiftning i huvudsak ska avse sådana som har högst två sittplatser och en maximal certifierad startmassa på högst 600 kilogram.

Nationellt spelrum för åldersgränserna för obemannad luftfart och skyldigheten att teckna försäkring

Åldersgränsen för fjärrpiloter för obemannade luftfartyg är ett nytt krav som följer av EU-lagstiftningen. EU-lagstiftningen ger dock utrymme för nationell prövning i fråga om åldersgränserna.

Regeringen föreslår att det tillåtna handlingsutrymmet ska utnyttjas nästan till fullo. I verksamhet med låg risk, där flygningen till exempel sker inom synhåll, ska åldersgränsen vara 12 år. När riskerna ökar, till exempel när flygningen sker utom synhåll, föreslås åldersgränsen vara 15 år. När det gäller högriskverksamhet kommer åldersgränsen att vara 18 år, och i fråga om detta medger EU-lagstiftningen inget handlingsutrymme.

Det kommer också att göras ändringar i skyldigheten att teckna ansvarsförsäkring för obemannad luftfart. EU-lagstiftningen ålägger försäkringsskyldighet för obemannade luftfartyg som väger mer än 20 kilogram. Nationellt får det beslutas att försäkring för obemannade luftfartyg ska tecknas också för luftfartyg som är lättare än detta. Regeringen föreslår att ansvarsförsäkringsskyldigheten ska gälla även verksamhet med låg risk, med undantag för luftfartyg. Försäkringen ska vara en sedvanlig ansvarsförsäkring för skador.

Dessutom föreslås det att Transport- och kommunikationsverket i fortsättningen får inrätta luftområden där användningen av obemannade luftfartyg underlättas eller begränsas. Dessutom ska Transport- och kommunikationsverket svara för tillsynen över marknaden för obemannade luftfartyg.

I regeringspropositionen har man beaktat den respons som lämnats under remissbehandlingen. I propositionen preciseras bland annat de förslag som gäller försäkringsskyldigheten och skadeståndsansvaret inom obemannad luftfart samt de luftområden där användningen av obemannade luftfartyg underlättas eller begränsas. Under beredningens gång hördes intressentgrupper vid flera tillfällen.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade en proposition med förslag till en ändring av luftfartslagen till riksdagen den 8 april 2020.

Propositionen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2020.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2126, Twitter: @ImmonenElina

Laura Kolinen, planerare, tfn 0295 34 2023

Veikko Vauhkonen, överinspektör, tfn 0295 342 113, Twitter @VVauhk