null Ändringar i styrelsen för trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab – Visionen är världens tryggaste, smidigaste och miljövänligaste trafik

Ändringar i styrelsen för trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab – Visionen är världens tryggaste, smidigaste och miljövänligaste trafik

Pressmeddelande 12.04.2021 14.28 fi sv en

Ring I (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)

Bolagsstämman för trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab valde den 25 mars 2021 en ny styrelse för bolaget. Till styrelseordförande valdes Tero Ojanperä som är arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet, styrelseproffs och teknologie doktor.

Till nya styrelseledamöter valdes därtill verkställande direktören för FCG Finnish Consulting Group Oy, dipl.ing. Mari Puoskari och direktören för CGI Suomi Oy Karri Salminen.

Som övriga ledamöter i styrelsen fortsätter finansministeriets kanslichef, jur. kand. Juha Majanen, Teknologiska forskningscentralens personaldirektör, fil.mag. Kirsi Nuotto, chefen för försvarsministeriets förvaltningspolitiska avdelning, jur. kand. Teemu Penttilä samt styrelseproffset, ekon. mag. Seija Turunen.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab är ett av staten helägt bolag som sköter statliga specialuppgifter. Bolaget är moderbolag för statens trafikstyrningskoncern. Kommunikationsministeriet ansvarar för bolagets ägarstyrning. Koncernen tillhandahåller och utvecklar trafikstyrnings- och trafikledningstjänster inom alla trafikformer - på land, till sjöss och i luften.

Möjligheter till ny affärsverksamhet

Fintraffickoncernen har en särskild uppgift: att samla in, hantera och utnyttja trafikstyrningsinformation och att på ett jämlikt sätt göra den tillgänglig även för andra aktörer. Målet är att skapa möjligheter för sådan ny affärsverksamhet på marknaden som baserar sig på automatisering och på ett mer omfattande utnyttjande av både information och nya affärsmodeller.

Det är unikt i hela världen att alla trafikstyrningsformer sammanförts strukturellt. Detta skapar en enorm möjlighet för utnyttjande av data på ett nytt sätt, också för skapandet av en datanäring inom den globala trafiken.

Koncernstyrelsen förväntas i alla trafikformer satsa på att inget befintligt görs mottagligt för störningar, men tillsammans med andra finländska företag sträva efter att skapa ny aktivitet på den globalt skalbara marknaden och att beakta framtida inhemska användarbehov. Målet är att helheten för trafikstyrning ska vara en sammanhållen entitet, där enskilda trafikformer dock ska ha den roll som deras särdrag förutsätter.

Genom att komplettera styrelsen vill kommunikationsministeriet ytterligare målmedvetet främja denna utveckling.

Mot den tryggaste, smidigaste och miljövänligaste trafiken i världen

Finntraffics vision är att Finland ska ha den säkraste, smidigaste och miljövänligaste trafiken i världen.

Koncernens grundläggande uppgift är att producera sådana nödvändiga trafikstyrnings- och trafikledningstjänster som samhället, näringslivet och myndigheterna behöver för att säkerställa smidigheten och säkerheten i trafiken och för att säkerställa att trafikstyrningen och trafikledningen är driftsäker i alla lägen.

Ett annat viktigt, särskilt uppdrag bolaget har är att tillhandahålla, upprätthålla och utveckla trafikstyrnings- och trafikledningstjänster för försvars- och säkerhetsmyndigheternas behov i den omfattning det är motiverat för skötseln av dessa lagstadgade uppgifter. En fungerande dialog och ett fungerande samarbete med försvars- och säkerhetsförvaltningen är särskilt viktigt i koncernens verksamhet.

Föregångare i företagsansvarsarbete

Fokus i statsrådets nyaste ägarpolitiska principbeslut (8.4.2020) ligger på kampen mot klimatförändringen, utnyttjandet av digitaliseringen samt företagsansvarsfrågor.

Ministeriet vill i enlighet med detta framhäva ett starkt pionjärskap i företagsansvarsarbetet, också i fråga om Fintraffic. I enlighet med statsrådets ägarpolitiska principbeslut förväntar sig staten som ägare att bolag till exempel integrerar företagsansvar i premiering och att de utövar ett ambitiöst klimatansvarstagande. Dessutom förutsätter staten som ägare att bolag bedriver en initiativkraftig och god personalpolitik.

Staten har som ägare förbundit sig att även i fortsättningen iaktta god förvaltningssed och aktiebolagslagen i enlighet med principbeslutet.

Ytterligare information:

Juhapekka Ristola, avdelningschef, tfn 0400 788 530, Twitter @JpRistola