null Ändringarna i sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juli

Ändringarna i sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juli

Pressmeddelande 17.06.2021 13.50 fi sv en

Vääksy kanal (Foto: Elena Noeva / Shutterstock)

Statsrådet föreslog den 17 juni 2021 att republikens president ska stadfästa de ändringar av sjötrafiklagen som riksdagen godkänt. Syftet med ändringarna är att precisera lagen och underlätta den praktiska tillsynen över den.

En totalreform av sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. Behovet av en precisering av lagen uppstod i samband med den praktiska övervakningen och efter att helt nya typer av farkoster har kommit ut på marknaden.

I och med ändringarna införs i lagen nu en möjlighet att av säkerhetsskäl begränsa eller neka tillträdet till slusskanaler för vissa farkoster. Begränsningen kan gälla till exempel färd med vattenskoter i sådana äldre slusskanaler där strömmarna är kraftiga. I lagen kommer också bestämmelserna om utmärkning av farleder att preciseras och tillfällig användning av virtuella säkerhetsanordningar att möjliggöras när till exempel väderleksförhållandena kräver det.

Genom ändringarna i sjötrafiklagen kommer behörighetsvillkoren och utrustningskraven för nöjesfartyg som är större än fritidsbåtar att preciseras. Samtidigt kan undantag göras från utrustningskraven för vissa farkoster avsedda för fritidsverksamhet eller sport. Sådana här nya farkoster är till exempel motordrivna surfbrädor som redan används i Finland och i fråga om vilka det i praktiken är omöjligt att uppfylla alla krav som ställs på utrustningen.

Genom ändringarna preciseras bestämmelserna om registrering så att det till exempel i fråga om en farkost är möjligt att göra registeranmälan via en elektronisk tjänst. Dessutom preciseras lagens sanktionssystem bland annat i fråga om överträdelser av fartbegränsningar och registreringsförseelser.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska sjötrafiklagen stadfästas av republikens president. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.


Ytterligare information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 040 544 9673

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175