Arbetsgrupp: Anslaget för skärgårdstrafiken i Finska viken och insjövattnen bör hållas på sin nuvarande nivå

Pressmeddelande 19.10.2005 16.24 sv

Anslaget för skärgårdstrafiken i Finska viken och insjövattnen får inte skäras ner, anser den av kommunikationsministeriet tillsatta arbetsgruppen för skärgårdstrafik i sin slutrapport. Enligt arbetsgruppen kan den nuvarande nivån för trafiken med förbindelsefartyg inte till alla delar upprätthållas om man genomför den nedskärning av finansieringen som ingår i 2006 års statsbudget. I budgeten för detta år har 486 000 euro reserverats för trafiken, men i budgetpropositionen för nästa år är summan 286 000 euro.

Arbetsgruppen hade i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla skärgårdstrafiken i Finska viken och insjövattnen. I sin slutrapport har arbetsgruppen kartlagt de brister som finns i dag och konstaterat att en utveckling av trafiken skulle förutsätta ökade anslag.

Arbetsgruppen för skärgårdstrafik skulle vilja att finansieringen av trafik med förbindelsefartyg kunde beviljas för flera år i taget. Då kunde man utveckla verksamheten långsiktigt. Rapporten efterlyser också en precisering av lagstiftningen eftersom det finns tolkningsmöjligheter och brister i den nuvarande författningen.

Enligt arbetsgruppen skulle det vara befogat att utöka kretsen av dem som får understöd för skärgårdstrafik. Som en ny idé föreslår arbetsgruppen att förordningen som reglerar anslagen skulle förändras så, att man kunde bevilja anslag för byggande och underhåll av de isbroar som används då man tar sig över handelssjöfartens farleder vintertid och också för att täcka kostnader förorsakade av isbrytarassistans. Förutom till trafikidkarna kunde stödet betalas till kommuner som bedriver trafik med förbindelsefartyg eller köper tjänsterna av trafikidkare.

Arbetsgruppen ser inte för närvarande något behov av att höja avgifterna för trafik med förbindelsefartygen och den anser att krigsveteraner och -invalider kunde befrias från avgiften. Arbetsgruppen uppmanar dock kommunikationsministeriet att snabbt utreda vilka följderna skulle vara av den förändring som ingår i budgetpropositionen för år 2006, enligt vilken biljettintäkterna från trafiken med förbindelsefartyg i fortsättningen skulle intäktsföras direkt till trafikidkaren. Tidigare har biljettintäkterna gått till Sjöfartsverket.

Enligt arbetsgruppen bör man också reda ut ansvaret för skötseln av de bryggor och farleder som används av förbindelsefartygen i Finska viken och insjövattnen. Utredningen skulle göras som ett samarbete mellan Vägförvaltningen och Sjöfartsverket och utgående från den kunde man överväga att bevilja Sjöfartsverket ett skilt anslag för att utveckla bryggor och hamninfrastrukturen. I rapporten påskyndas i synnerhet iståndsättandet av bryggor och farleder vid Fagerö och Kuutsalo i Kotka skärgård.

Arbetsgruppens uppdrag omfattade sådana öar i Finska viken och insjövattnen som saknar bro- eller färjförbindelse. I Finska viken bor drygt 1800 invånare på sådana öar, på öar i insjövattnen bor cirka 300. Arbetsgruppen konstaterar att eftersom antalet invånare är litet är det ändamålsenligt att organisera trafiken till öarna byggt på understöd, till skillnad från Skärgårdshavet.


---

Utvecklande av skärgårdstrafiken i Finska viken och insjövattnen, Kommunikationsministeriets publikationer 75/2005. Rapporten finns i pdf-form på ministeriets webbplats www.mintc.fi


Ytterligare information:
överinspektör Harry Favorin, tfn (09) 160 28492