Tillbaka

Arbetsgrupp: Banan till flygplatsen bör börja byggas med budgetmedel 2008

Arbetsgrupp: Banan till flygplatsen bör börja byggas med budgetmedel 2008

Pressmeddelande 16.02.2007 11.23 sv

Byggnadsarbetena på Ringbanan bör inledas 2008, föreslår en arbetsgrupp som utrett byggandet av banan. Enligt arbetsgruppen är budgetfinansiering den ekonomiskt mest ändamålsenliga modellen för att bygga banan.

Fördelningen av kostnader mellan staten och Vanda stad bör enligt arbetsgruppens rapport genomföras så att statens andel är cirka 70-75 procent och Vanda stads cirka 25-30 procent. Arbetsgruppen föreslår att staten och Vanda stad i början av 2007 uppgör ett intentionsavtal om kostnadsfördelningen och de stationer som skall byggas längs banan.

Ringbanan erbjuder en spårförbindelse till Helsingfors-Vanda flygplats och tar med flygplatsens 12 miljoner passagerare per år inom spårtrafikens domäner. Dessutom uppskattar man att projektet ger möjlighet att i Vanda bygga bostadsområden för cirka 40 000 invånare och arbetsplatser för cirka 60 000 inom räckhåll till goda kollektivtrafikförbindelser. Utstakningen av banlinjen förenar stambanan och Mårtensdalsbanan med varandra via flygplatsen.

Enligt arbetsgruppen är budgetfinansiering den fördelaktigaste modellen för att genomföra projektet. Man får ingen nytta av livscykelmodellen, alltså samarbete mellan offentliga och privata sektorn, bland annat för att de tekniska bestämmelserna för byggandet av banan är strikta. Rapporten ser inte heller någon särskild fördel med att banan byggs av ett offentligt projektföretag.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott har redan förhållit sig positivt till banprojektet. Kommunikationsminister Susanna Huovinen betonar att det är skäl att i huvudstadsregionen där trafiken stockar sig satsa just på att utveckla kollektivtrafikförbindelserna.

- Ringbanan gör resorna smidigare då man åker till jobbet eller uträttar ärenden. Den för med sig nya möjligheter för bostadsproduktionen i huvudstadsregionen. Den erbjuder dessutom den hett efterlängtade spårförbindelsen till flygplatsen, konstaterar Huovinen.

- Jag förhåller mig optimistiskt till att nästa regering fattar beslut om att bygga Ringbanan före utgången av detta år.

Huovinen anser att diskussionen alltför ofta rör sig kring enskilda trafikprojekt, när man borde fästa mer uppmärksamhet vid trafikpolitiken som helhet. Det förslag som finansministeriets arbetsgrupp gjorde om att förnya systemet med budgetram var enligt ministern ett steg i rätt riktning.

- Det innehöll goda element, men granskningen kunde ha en bredare synvinkel. Trafikpolitik omfattar också mycket annat än att bygga vägar och banor. Jag understöder varmt det tidigare förslaget från Matti Vuorias arbetsgrupp, enligt vilket linjedragningarna i trafikpolitiken skall göras för en period på 10-15 år.

Enligt Ringbanan-arbetsgruppen förutsätter ett snabbt genomförande av banprojektet att förberedelserna fortsätter omedelbart. Det slutliga beslutet om att bygga banan kan göras när projektets finansiering säkerställts. Tidigast kunde banan bli klar år 2013.

Kommunikationsministeriet tillsatte Ringbanan-arbetsgruppen i juni 2006. Arbetsgruppen uppdaterade uppgifterna om bland annat kostnaderna för Ringbanan, dess effekter på huvudstadsregionens bostadspolitik och principerna för trafikeringen. I arbetsgruppen fanns representanter för Vanda stad, Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen, SAD, finansministeriet och Finavia.


Ytterligare information:
byggnadsrådet Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520
biträdande stadsdirektören i Vanda stad Martti Lipponen, tfn (09) 8392 2033
stadsingenjör Urpo Vainio (Vanda stad), tfn (09) 8392 2427 eller 040 041 7968
investeringschef Kari Ruohonen (Banförvaltningscentralen), tfn 020 751 5131