Tillbaka

Arbetsgrupp: Bättre trafikförbindelser behövs för att dra nytta av Barentsregionen

Arbetsgrupp: Bättre trafikförbindelser behövs för att dra nytta av Barentsregionen

Pressmeddelande 10.04.2008 12.00 sv

Behovet att sätta i skick järnvägsförbindelserna mellan Finland och Ryssland är beroende av gruv- och energiinvesteringarna i närområdena.

I synnerhet då man i högre grad utnyttjar naturrikedomarna i Barentsregionen, och då det lokala näringslivet utvecklas, kan transporterna mellan regionen och Finland växa så mycket att en banförbindelse Salla-Alakurtti till Murmansk-banan blir lönsam. Om Ryssland är villigt att investera i ett sådant projekt bör finländarna ha beredskap för en gemensam tilläggsutredning av banprojektets kostnader, nytta och finansieringsarrangemang, konstaterar en arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen, som utrett hur gränsövergångarna mellan Finland och Ryssland kan utvecklas på sträckan från Imatra till norska gränsen, överlämnade sitt betänkande till trafikminister Anu Vehviläinen den 10 april. Till arbetsgruppens uppgift hörde inte att utreda de sydliga gränsövergångarna, som Nuijamaa, Vaalimaa och Vainikkala.

Lönsamheten för reguljär flygtrafik mellan nord-Norge, norra Sverige, norra Finland och nordvästra Ryssland bör bedömas på nytt. Arbetsgruppen föreslår att man utreder möjligheterna att öppna direkt flygförbindelse från Rovaniemi till Murmansk och från Uleåborg till Arkangelsk.

Arbetsgruppen hörde också de ryska myndigheternas åsikter. Enligt arbetsgruppen kan man utveckla verksamheten endast vid de gränsövergångar som både Finland och Ryssland förbinder sig att satsa på. Därför bör Finland koncentrera sig på att utveckla verksamheten vid de redan existerande nordliga gränsövergångarna och på trafikförbindelserna till dem. Också Ryssland strävar till att satsa sina resurser på dem.

Enligt arbetsgruppen kan man effektivera gränsöverskridningen genom att förlänga öppethållningstiderna och göra hanteringen av dokumenten snabbare. Man bör i synnerhet skynda sig att ta i bruk elektronisk tullning.

Arbetsgruppen förslår också att man förnyar avtalet om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland för att liberalisera den internationella godstrafiken och bland annat möjliggöra containertrafik vid alla gränsövergångar.

Ett viktigt projekt är att öppna banavsnittet Lietmajärvi-Kotshkoma, som leder till gränsövergången i Vartius, för internationell trafik.

Av den temporära gränsövergången i Parikkala kan man på lång sikt utveckla en internationell gränsövergång för landsvägstrafik. Verksamheten också vid de andra temporära gränsstationerna bör förbättras och man bör bevara deras ställning som import- och tullningsplatser för virke. Finland strävar också till att medverka till att vägnätet på den ryska sidan förbättras.

Arbetsgruppen ser också möjligheter till charterbusstrafik mellan Joensuu och Petroskoj. Sommartid kan man göra försök med en rälsbussförbindelse.

Arbetsgruppen gjorde en utredning av trafikströmmarna och de brister som förekommer i verksamheten vid de nordliga gränsövergångarna. I arbetsgruppen ingick representanter för kommunikationsministeriet, Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och utrikesministeriet.

För vägtrafiken mellan Finland och Ryssland finns nu åtta internationella och 16 temporära gränsövergångar. För järnvägstrafiken finns fyra gränsövergångar. Över östgränsen transporteras årligen cirka 35 miljoner ton gods till ett värde av omkring 35 miljarder euro.

Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa (Utveckling av förbindelserna för gränstrafik mellan Finland och Ryssland i östra och norra Finland), kommunikationsministeriets publikationer. Finns att få på kommunikationsministeriets webbplats, www.mintc.fi.


Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande, chefen för enheten för trafiksystem
Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520
rådet för internationella ärenden Silja Ruokola, tfn (09) 160 28367 eller 040 580 0894