null Arbetsgrupp föreslår: myndighetsuppgifterna inom trafik och kommunikation slås samman

Arbetsgrupp föreslår: myndighetsuppgifterna inom trafik och kommunikation slås samman

Nyhet 17.02.2017 10.36 fi sv

En man och data (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

En arbetsgrupp för preliminär utredning bestående av generaldirektörerna för ämbetsverken föreslår att Trafiksäkerhetsverket Trafi och Kommunikationsverket samt myndighetsuppgifterna vid Trafikverket ska slås samman till ett ämbetsverk. Det nya ämbetsverket avses inleda sin verksamhet den 1 januari 2018.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att Trafikverket ska fortsätta som den myndighet som har ansvaret för transportnätet.

I förstudien föreslås det också att Trafikverkets trafikledningsfunktion ska bolagiseras till ett statligt bolag med specialuppgifter i enlighet med den särskilda utredning som gjordes i samband med förstudien. Om bolagiseringen inte blir av föreslås Trafikverkets nuvarande trafikledningsfunktion fortsätta sin verksamhet som en del av Trafikverket.

Enligt förstudien ska Meteorologiska institutets företagsekonomiska verksamhet fortsätta som förut vid Meteorologiska institutet.

Kommunikationsministeriet fördjupar sig i förslaget och tar ställning till det under vårens lopp.