Arbetsgrupp funderar på hur handelsflottans konkurrenskraft kan tryggas

Pressmeddelande 19.06.2006 13.59 sv

Den finländska handelsflottan skall förbli under finsk flagg, anser kommunikationsministeriet. Det strävar man att trygga genom att kostnaderna för besättningen hålls konkurrenskraftiga. Ministeriet tillsatte den 16 juni en arbetsgrupp för att bereda en förbättring av manskapskostnadernas konkurrenskraft.

Arbetsgruppen skall ge ett förslag till en totalreform av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart. Avsikten är att trygga arbetsplatser genom att man förbättrar den finländska sjöfartsbranschens internationella konkurrenskraft. Dessutom skall arbetsgruppens förslag förändra lagen om en förteckning över handelsfartyg, som upplevs vara svårtydd, så att lagen blir klarare och enhetligare.

Avsikten är att systemet med stöd för kostnaderna för besättningen på passagerarfartyg skall förändras från tillfälligt till bestående. Systemet togs i bruk 2005.

Arbetsgruppens mandatperiod går till slutet av juni 2007. Som ordförande verkar avdelningschef Harri Cavén från kommunikationsministeriet. I gruppen finns representanter också från finansministeriet, handels- och industriministeriet samt Sjöfartsverket.

Arbetsgruppens förslag behandlas i en styrgrupp, till vilken kallas sjöfartsbranschens centrala organisationer och aktörer. Ordförande för styrgruppen är kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen.Ytterligare information:

arbetsgruppens ordförande, avdelningschef Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller
0400 607 848

arbetsgruppens sekreterare, byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260