Arbetsgrupp ger två förslag till förnyande av farledsavgifterna

Pressmeddelande 30.06.2005 15.26 sv

Den arbetsgrupp som utrett farledsavgifterna i sjöfarten har gett två alternativa förslag till att förnya systemet med farledsavgifter. Det första förslaget grundar sig som för närvarande på fartygens isklasser. I det andra skulle grunden för avgiften vara fartygets förmåga att gå i is.

Ingetdera av arbetsgruppens förslag skulle påverka den totala nivån för inkomsterna från farledsavgifterna. Man skulle fortfarande samla in farledsavgifter för omkring 76 miljoner euro per år. Däremot skulle förslagen innebära förändringar för enskilda fartyg.

Med förslagen vill man främja regelbunden trafik året runt. Med reformen strävar man att säkra sig om att det i Finlands vatten också i fortsättningen går tonnage som bra klarar vinterförhållanden, vilket minskar behovet av isbrytning.

Bakom reformen ligger dessutom de oklarheter som tolkningssvårigheterna av den nuvarande lagstiftningen om farledsavgifter har förorsakat. Också EU:s motiverade utlåtande om hur årsavgiften i den inhemska trafiken diskriminerar har inverkat på reformarbetet.

Årsavgiften i den inhemska trafiken föreslås avskaffas

I vartdera förslaget skulle last- och passagerarfartyg behandlas på samma sätt oberoende av deras nationalitet och av om de bedriver inrikes- eller utrikestrafik. Det här betyder att man skulle frångå inrikestrafikens årsavgift och den rabatt den medför. Av det följer att farledsavgifterna för finska och EU-ländernas fartyg skulle stiga och avgifterna för andra länders fartyg skulle sjunka.

Det förslag som håller kvar isklasserna skulle göra betalningssystemet enklare. I förslaget skulle isklasserna minska från sex till fyra. Klasser skulle vara de nuvarande IA Super och IA. Klasserna IB och IC skulle slås ihop och det skulle också klasserna II och III.

Farledsavgiften skulle räknas ut genom att man multiplicerar fartygets storlek (nettodräktighet) med isklassens enhetspris. Enhetspriserna för last- och passagerarfatyg skulle vara olika stora.

Uträkningen av indexet ger inte rum för tolkning

Den avgift som baserar sig på fartygets förmåga att gå i is skulle bestämmas utgående från en isgångskoefficient enligt fartygstyp, ett enhetspris och fartygets storlek.

Ett isgångsindex, som beskriver förmågan att gå i is, skulle räknas ut för fartyget genom att man delar fartygets maskineffekt med dess bredd. Ju högre indexet är, desto bättre förmåga att gå i is har fartyget.

Man beslöt att använda ett index, eftersom det kan räknas ut direkt från de dokument som klassificeringssällskapet ger fartyget. Så finns det inget rum för tolkning i fråga om att bestämma avgiften.

Ur indexet skulle man räkna ut en isgångskoefficient för fartyget. Den skulle härledas på ett sådant sätt att skillnaden i farledsavgift mellan ett beträffande sina isgångsegenskaper bra och ett dåligt fartyg skulle förbli likadant som mellan isklasserna III och IA Super i det nuvarande systemet.

I det föreslagna räknesättet beaktar man också fartygets storlek. Avgiften skulle räknas ut genom att man multiplicerar isgångskoefficienten med fartygets nettodräktighet och multiplicerar resultatet med enhetspriset för ett besök. Precis som i det andra förslaget skulle enhetsprisen för last- och passagerarfartyg vara olika stora.

Kryssningsfartyg behandlas lika i båda förslagen

I båda förslagen förhåller man sig lika till kryssningsfartyg och snabbgående fartyg.

Farledsavgiften för dessa fartyg skulle basera sig på fartygens storlek och antalet besök. Trafikeringen med kryssningsfartyg och snabbgående fartyg är säsongsmässig och försiggår då vattnet är öppet. För de här fartygen finns det inget behov att koppla farledsavgiften till förmågan att gå i is.

Nivån på farledsavgifterna för kryssningsfartyg skulle förbli den nuvarande och avgiftstaket för ett besök skulle vara 45 000 euro. Så försäkrar man sig om att farledsavgifterna för de stora kryssningsfartygen inte stiger oskäligt högt.

I vartdera förslaget skulle man uppbära en 20 procent större farledsavgift än förut av de snabbgående fartygen, eftersom de här fartygen sliter på farlederna mer än andra fartyg.

Utlåtanden i slutet av augusti

Kommunikationsministeriet skickar ut farledsavgiftsarbetsgruppens förslag på remissbehandling, som avslutas den 19 augusti. Man ber om utlåtanden av de centrala intressentgrupperna. Efter remissbehandlingen väljs någotdera av förslagen och förs till behandling i riksdagen.

Samtidigt skickar man också ut två lagförslag om isklassbestämmelser på remissbehandling. I förslagen har man beaktat farledsarbetsgruppens förslag.
Ytterligare information:

ordförande för arbetsgruppen för farledsavgifter
överdirektör Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller 0400 607 848

arbetsgruppens sekreterare
överinspektör Tuomo Suvanto, tfn (09) 160 28551 eller 040 777 8127
jurist Paavo Autere, tfn 0204 484660 eller 040 592 4660