null Arbetsgrupp hittade medel för att förnya utrustningen i trafiken med förbindelsefartyg och färjor

Arbetsgrupp hittade medel för att förnya utrustningen i trafiken med förbindelsefartyg och färjor

Pressmeddelande 15.05.2007 12.37 sv

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet vill få fart på förnyandet av förbindelsefartyg och landsvägsfärjor genom ett nytt upphandlingsförfarande. Målsättningen på lång sikt är att spara statens utgifter genom att man ökar konkurrensen.

Enligt betänkandet är avsikten att man får minst 3-5 aktörer att erbjuda tjänster inom färjetrafiken. Man uppskattar att det tar omkring tio år för marknaden att uppstå.

För närvarande beställer Sjöfartsverket trafik med förbindelsefartyg och Vägförvaltningen trafik med landsvägsfärjor. Med förbindelsefartygen trafikeras längre sträckor, landsvägsfärjorna trafikerar för det mesta på korta sträckor.

Tjänsterna har i huvudsak producerats av Rederiverket Finstaship och Vägaffärsverket Destia. Arbetsgruppen föreslår att de här funktionerna slås ihop. Det kan bli fråga om att grunda ett nytt affärsverk eller om att koncentrera tjänsterna till Rederiverket. Man bör trygga att människor har en möjlighet att röra på sig i ytterskärgården och på andra håll där det inte uppstår utbud drivet av marknaden, genom att affärsverket åläggs en skyldighet att producera offentliga tjänster.

Arbetsgruppens förslag inverkar inte på den nyss inledda bolagiseringen av Destia. Avsikten är att Destia med sina nuvarande uppgifter bolagiseras från början av 2008.

Av de medel att sköta upphandlingen som arbetsgruppen föreslår är den grundläggande lösningen att anlita entreprenader som består av helhetstjänster. Enligt modellen skulle man av alla dem som erbjuder tjänster förutsätta att fartygen är nya eller i motsvarande skick och att avtalen görs på 10-15 år. Genom en sådan lösning kunde man bäst trygga nivån på trafiktjänsterna och nå den största nyttan i fråga om produktiviteten. För att man skall sänka fartygsbeståndets medelålder till 20 år krävs under de närmaste åren en satsning på omkring 100 miljoner euro.

Under en övergångsperiod skulle det vara möjligt att anlita också utvecklingsentreprenader, där tjänstens beställare skaffar farkosten och hyr ut den till det privata företag som vunnit anbudsgivningen. Utvecklingsentreprenaderna skulle göra det lättare för nya företag att komma in på marknaden. I upphandlingsmodellen som utnyttjar det nuvarande fartygsbeståndet skulle det affärsverk som erbjuder tjänsterna hyra ut sin utrustning till sina konkurrenter.

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till trafikminister Anu Vehviläinen den 15 maj. Betänkandet skickas ut på remissbehandling som pågår till slutet av juni.

I utarbetandet av betänkandet deltog Vägförvaltningen, Sjöfartsverket, Region Åboland, Skärgårdsdelegationen och Egentliga Finlands förbund. Under arbetet med att bereda betänkandet hörde arbetsgruppen bland andra Konkurrensverket samt personalens representanter från Destia och Finstaship.

Omkring 38 miljoner euro används årligen för beställning av trafik med förbindelsefartyg och landsvägsfärjor. Förbindelsefartygen som beställts av Sjöfartsverket trafikerar sommartid på 14 och vintertid på 12 rutter. Trafik med landsvägsfärjor som beställts av Vägförvaltningen finns på 43 trafikplatser.

Enligt regeringsprogrammet skall tjänsterna inom skärgårdstrafiken tryggas på åtminstone nuvarande nivå.
Ytterligare information:
arbetsgruppens ordf, byggnadsrådet Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438520