Arbetsgrupp: Minskade utsläpp från trafiken nås genom ett brett urval av metoder

Pressmeddelande 31.08.2017 10.44 fi sv en

Utsläppen från trafiken ska minskas genom stöd till utsläppssnåla trafikformer, ändringar i beskattning och lagstiftning, förbättrade verksamhetsförutsättningar för kollektivtrafiken och transporttjänsterna inom trafiksektorn. Detta konstateras i en halvtidsrapport som den parlamentariska arbetsgrupp som bedömer finansieringen av transportnätet gav den 29 augusti 2017.

- Genom de föreslagna åtgärderna tar vi ett steg i rätt riktning när det gäller att minska utsläppen från trafiken. Målen är mycket ambitiösa och det behövs många slags metoder och äkta engagemang för att nå dem. Avsikten har varit att rikta minskningsåtgärderna på ett jämlikt sätt så att konsekvenserna blir rimliga för näringslivet, de olika regionerna och de olika trafikantgrupperna, berättar arbetsgruppens ordförande, kommunikationsminister Anne Berner.

Enligt de mål som EU har ställt för att minska utsläppen och den nationella energi- och klimatstrategin bör utsläppen från trafiken minskas med hälften fram till 2030 jämfört med nivån 2005. Arbetsgruppens halvtidsrapport tar inom ramen för den nationella energi- och klimatstrategin ställning till de åtgärder som behövs för att minska utsläppen från trafiken.

- Jag vill tacka arbetsgruppen för ett intensivt samarbete i syfte att nå det gemensamma målet. Jag önskar att vi också i framöver i samma anda kan avgöra frågor som gäller finansieringen och underhållet av transportnätet, säger minister Berner.

Av de åtgärder som arbetsgruppen föreslår kan de stöd som behandlas redan vid budgetmanglingen genomföras först. Arbetsgruppen har lagt fram ett förslag om hur den finansiering på 16 miljoner euro som regeringen har tidigare beslutat om ska riktas till att främja utsläppssnålare trafik. Finansieringen är en del av det årliga beloppet på 25 miljoner euro som i planen för de offentliga finanserna har reserverats för att främja energi- och klimatstrategins mål åren 2018–2021. Arbetsgruppen föreslår att det i fortsättningen bör reserveras ett större anslag än hittills för finansiering av åtgärderna.

Av arbetsgruppens medlemmar lämnade De gröna ett kompletterande utlåtande om halvtidsrapporten. Sannfinländarna anmälde en avvikande mening om mellanrapporten.

Målen uppnås genom att stödja utsläppssnålare fordon

Arbetsgruppen föreslår att andelen biobränslen bör ökas till 30 procent i enlighet med tidigare beslut. Målet att öka antalet utsläppssnålare fordon eftersträvas genom att man stöder anskaffningen av elbilar och konverteringen av gas- och flexfuelbilar med totalt 6 miljoner euro per år 2018–2021.

Utbyggnaden av laddnings- och distributionsnätet och elektrifieringen av tätortslogistiken stöds med 4 miljoner euro per år på ett regionalt jämlikt sätt. Dessutom vill arbetsgruppen reda ut möjligheten att ändra beståndet av tjänstebilar så att det blir så utsläppssnålt som möjligt. Närmare detaljer om stödsystemen preciseras under 2017.

Utvecklingen av den kollektivtrafiken i stadsregioner stöds med 4 miljoner euro per år 2018–2021. Stödet riktas i synnerhet till digitalisering av kollektivtrafiksystemen och till elektrifiering av kollektivtrafiken. Dessutom stöds en ökning av upphandlad trafik och trafik som omfattas av allmän trafikplikt på järnvägarna med 2 miljoner euro per år.

Arbetsgruppen föreslår att anskaffningen av utsläppssnåla bilar främjas också med hjälp av beskattningen. Arbetsgruppen vill bl.a. reda ut om den styrning av utsläppen som sker genom fordonsskatten kan effektiviseras i någon mån samt om rätten till avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan kopplas till utsläppen. De förslag som gäller beskattningen och lagstiftningen färdigställs och inkluderas i arbetsgruppens slutrapport som blir klar i början av 2018.

Arbetsgruppen föreslår att den nationella lagstiftningen ska utvecklas t.ex. genom att man reformerar lagstiftningen om den offentliga sektorns fordonsanskaffningar och förbättrar den tunga trafikens energieffektivitet. Man bör också utreda ibruktagande av trängselavgifter som baserar sig på utsläpp.

Arbetsgruppen konstaterar att urvalet av metoder för att uppnå utsläppsminskningsmålen också bör innehålla ett program för att främja gång och cykling, påverkan när det gäller beredning av EU-lagstiftningen, samordning av markanvändning och transportsystem ur klimatsynvinkel samt olika effektfulla metoder för kommunikation.

Kommunikationsministeriet tillsatte i februari 2017 en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till metoder som behövs för att underhålla och utveckla transportnätet. Under arbetes gång ordnade arbetsgruppen ett skriftligt remissförfarande om tänkbara åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Sammanlagt 40 yttranden lämnades in.

I sitt arbete utnyttjade arbetsgruppen dessutom bl.a. de utredningar som utarbetats i samband med den nationella klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Utredningarna och konsekvensbedömningarna kompletteras under hösten och i början av året. Arbetsgruppen återkommer till dem i samband med slutrapporten.

Efter att ha behandlat utsläppsminskningsmålen ska arbetsgruppen behandla de åtgärder som behövs för att minska det eftersatta underhållet inom trafik- och transportsektorn, för att garantera tillräckliga utvecklingsinvesteringar samt för att genomföra tjänstefieringen och digitaliseringen inom trafik och transport. Arbetsgruppens mandatperiod löper ut den 28 februari 2018.

Ytterligare information: Mikael Nyberg, överdirektör, arbetsgruppens generalsekreterare, tfn 040 837 8794