Tillbaka

Arbetsgrupp: Ny finansieringsmodell kan skräddarsys för banprojektet Lahtis-Vainikkala

Arbetsgrupp: Ny finansieringsmodell kan skräddarsys för banprojektet Lahtis-Vainikkala

Pressmeddelande 14.01.2005 00.00 sv

Grundrenoveringen av banan mellan Lahtis och Vainikkala kan finansieras med en alternativ metod, med hjälp av den så kallad livscykelmodellen. Banförvaltningscentralen bör emellertid till hösten närmare utreda om modellen lämpar sig för iståndsättandet av banavsnittet mellan Lahtis och Vainikkala. Först efter det är det befogat att fatta beslut om användandet av modellen.

Ett genomförande av projektet med hjälp av livscykelmodellen skulle vara ett pilotprojekt. Den information man får under projektförberedelserna skulle vara till nytta då man i fortsättningen genomför banprojekt med livscykelmodellen.

Till det här resultatet kom den arbetsgrupp som utrett möjligheten att tillämpa livscykel-modellen för banprojekt och i synnerhet för banavsnittet Lahtis-Vainikkala. Gruppen överlämnade sitt betänkande till kommunikationsminister Leena Luhtanen den 14 januari.

Banavsnittet Lahtis-Vainikkala är en del av den nordiska triangelns livligaste bannät. En iståndsättning av banavsnittet är nödvändig för att förbindelsen mellan Helsingfors och S:t Petersburg skall kunna trafikeras med snabbt materiel. Ryssland har målet att genomföra en renovering av banavsnittet mellan S:t Petersburg och gränsen till Finland under 2008.

- Om renovering av banavsnittet mellan Lahtis och Luumäki beslöts i samband med den inkomstpolitiska helhetslösningen. Det är meningen att projektet skall inledas senast år 2007. För att projektet skall kunna genomföras med livscykelmodellen enligt den planerade tidtabellen är det skäl att fortsätta utredningarna omedelbart, betonar kommunikationsminister Leena Luhtanen.

Livscykelmodellen är ett alternativ till den traditionella finansieringen som är bunden till statsbudgeten. Då man använder modellen köper staten förutom det egentliga byggnadsarbetet också underhåll och finansiering.

Arbetsgruppen uppskattar att beställningsfullmakten skulle vara 300-350 miljoner euro. Det paket staten köper skulle innehålla en plan för grundrenoveringen, renoveringsarbetet, finansieringen under avtalstiden samt underhållet under renoveringstiden och 15 år efter det arbetet avslutats.

- Kommunikationsministeriet kommer under våren att utvärdera vilka av de projekt som föreslagits av ministerarbetsgruppen för trafikinvesteringspolitik, som kunde genomföras med livscykelmodellen. En sådan utvärdering är nödvändig i synnerhet av den orsaken att regeringen i samband med INPO-lösningen listade en grundförbättring av riksväg sex mellan Villmanstrand och Imatra bland de projekt som skall genomföras. Enligt våra preliminära utredningar skulle den vara lämplig att genomföra med livscykelmodellen, konstaterar minister Luhtanen.