Arbetsgrupp: Också beställaren bör bli ansvarig för godstransporternas säkerhet

Pressmeddelande 07.04.2005 16.39 sv


- Minister Luhtanen vill gå snabbt fram i ärendet


En arbetsgrupp vill att beställarna av transporter skall ta mera ansvar för transporternas säkerhet. Ansvaret skulle delas för hur fordonet är lastat, hur arbets- och körtiderna följs, överlastning och fraktuppgifterna.

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp har gjort ett förslag till hur godstransporternas säkerhet kunde förbättras genom att man preciserar de olika parternas ansvar. Transportkedjan i godstrafiken består av beställaren, logistikserviceföretaget, transportfirman och föraren.

Arbetsgruppen är inte till alla delar enig i sitt förslag. Representanten för Finlands Näringsliv anmälde en avvikande mening i förslaget.

Kommunikationsminister Leena Luhtanen anser det vara bra att arbetsgruppen har gjort ett förslag om beställaransvar. Erfarenheterna från den senaste tidens olyckor i den tunga trafiken visar att beställaransvar är ett sätt att förbättra säkerheten.

Ministern anser det vara beklagligt att arbetsgruppen inte nådde enighet, men de åsikter arbetsgruppens majoritet hade är en god bas för en fortsatt beredning av ärendet. Enligt Luhtanen skickar ministeriet ut förslagen på en kort remissbehandling. Efter det görs de nödvändiga förslagen till lagförändring så snart som möjligt.

Ministeriet tillsatte arbetsgruppen efter storolyckan i Konginkangas. Vid den fortsatta beredningen har man för avsikt att beakta också förslagen från undersökningskommissionen för olyckan.

Ansvar för att arbets- och körtiderna följs skulle enligt förslaget ligga också på beställaren av transporten eller en annan part i transportavtalet. För närvarande ligger ansvaret endast på föraren och hans arbetsgivare.

Det skulle vara fråga om avsiktliga situationer, där beställaren kräver att den tidtabell han gjort upp skall följas, även om han blir underrättad om att det inte lyckas utan att man bryter mot kör- och vilotiderna. Regeln skulle gälla också resor med beställd buss.

Beträffande lastningen föreslår arbetsgruppen att vägtrafiklagen får en ny paragraf, enligt vilken ansvaret ligger på den person som placerar och fäster lasten i lastutrymmet. För närvarande definieras det inte klart i lagen vem som är ansvarig för att lastningen gjorts rätt.

Den som utför transporten och den som äger fordonet skulle i fortsättningen vara ansvariga för att den som lastar godset har den rätta och tillräckliga informationen om fordonet. Den information som bör ges om den last som transporteras ligger på avsändarens och transportgivarens ansvar.

Det egentliga lastandet och assisterande i lastningen skulle skiljas åt, så att till exempel en lagerarbetare inte är ansvarig för lastningen då han med en truck flyttar godset till den plats som föraren anvisar.

Om man transporterar överlast med bilen, åläggs föraren vanligen böter och transportföretaget en avgift för överlast. Arbetsgruppen ber att man skall utreda om en avgift för överlast kunde åläggas också den part som ekonomiskt drar nytta av överlasten.

Arbetsgruppen föreslår att man bör utreda om det vore möjligt att bestämma att skriftliga uppgifter om frakten skulle vara obligatoriska i alla inrikes transporter. Man kunde bättre än för närvarande undvika överlaster och felaktigt fästad last om föraren och lastaren hade exakt information om lastens beskaffenhet.


Ytterligare information:

arbetsgruppens ordförande, överdirektör Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller
0400 607 848
arbetsgruppens sekreterare, äldre regeringssekreterare Jorma Hörkkö,
tfn (09) 160 28503 eller 050 561 2488