null Arbetsgrupp: sätt fart på den elektroniska faktureringen

Arbetsgrupp: sätt fart på den elektroniska faktureringen

Pressmeddelande 29.01.2009 17.19 fi sv

Enligt en arbetsgrupp som gjort en utredning av elektronisk fakturering bör användningen av elektroniska fakturor vara så smidig som möjligt, så att den blir vanligare både bland de små och medelstora företagen och bland konsumenterna.

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att konsumenterna uppmuntras att ta i bruk elektroniska fakturor. Konsumenternas kunnande om elektronisk fakturering bör också främjas till exempel genom att man berättar om vilka tjänster det finns och vilken nytta det är med elektronisk fakturering.

Det här framgår ur slutrapporten från den arbetsgrupp som kommunikationsminister Suvi Lindén tillsatte i våras. Utredningen har gjorts som en del av arbetet inom delegationen för Vardagens informationssamhälle.

För företagen är den elektroniska fakturan ett billigare och effektivare sätt att erbjuda kunderna fakturering än pappersfakturan. Arbetsgruppen påminner dessutom om att det lönar sig för de små och medelstora företagen samt kommunerna att satsa på att göra faktureringen elektronisk, eftersom man konstaterat den minskar antalet fel.

För att den elektroniska fakturan ska bli kännbart vanligare än för närvarande bör man göra användningen av den så enkel som möjligt både för den som betalar fakturan och för den som fakturerar. Arbetsgruppen föreslår att smidigheten i den elektroniska faktureringen ska säkras med hjälp av samarbete mellan dem som erbjuder elektroniska fakturor och genom att man utvecklar funktionsdugligheten på marknaden för informationsöverföring.

Användarvänligheten främjas till exempel av att den som fakturerar kan komma överens med en part om att fakturor förmedlas till alla kanaler. Dessutom bör den kund som mottar fakturan klart informeras till exempel om att en faktura anländer.

Arbetsgruppen uppmanar dem som förmedlar elektroniska fakturor - banker, operatörer och andra tjänsteförmedlare - att samarbeta också beträffande information om tjänsten. Det är viktigt att man förmedlar tillräcklig information om praxis för elektronisk fakturering samt ibruktagande och användarerfarenheter av den.

Minister Lindén anser att vara viktigt att statsförvaltningen har målsättningen att man vill ha inköpsfakturorna i elektronisk form före slutet av 2009.

- Ibruktagandet av elektronisk fakturering i statsförvaltningen är ett gott framsteg och man bör säkra att det verkställs. Dessutom bör samma målsättning fås att utsträcka sig till de små och medelstora företagen, konsument- och kommunsektorerna.

- Den elektroniska fakturan för klart framåt den elektroniska skötseln av ärenden, därför bör man få fart på ibruktagandet av elektronisk fakturering, säger Lindén.

Arbetsgruppens rapport och mer information om ämnet finns på webbplatsen för Vardagens informationssamhälle på adressen www.arjentietoyhteiskunta.fi.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Taru Rastas, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28588, 040 715 5075
understatssekreterare Juhani Turunen, finansministeriet, tfn (09) 160 32521