null Arbetsgrupp ska utreda skyldigheten att lagra förmedlingsuppgifter vid e-kommunikation

Arbetsgrupp ska utreda skyldigheten att lagra förmedlingsuppgifter vid e-kommunikation

Pressmeddelande 27.03.2017 15.52 fi sv en

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utvärdera lagstiftningen om skyldigheten att lagra vissa uppgifter i samband med förmedlingen av elektronisk kommunikation.

I bakgrunden till arbetsgruppen finns en dom av EU-domstolen från april 2014 i vilken EU-direktivet om lagring av uppgifter om förmedling av elektronisk kommunikation konstaterades vara ogiltigt. Efter avgörandet av EU-domstolen fastställde riksdagens grundlagsutskott att den finländska regleringen av lagringen om uppgifter som genereras vid elektronisk kommunikation fyller villkoren för att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna. Riksdagen förutsatte dock att regleringen ska utvärderas i en arbetsgrupp med bred representation och att man på alla sätt ska sörja för att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses.

En utvärdering behövs också därför att EU-domstolen efter detta har fattat ett beslut i vilket villkoren för lagring av uppgifter i medlemsstaterna preciseras. Det är fråga om ett beslut som EU-domstolen fattade i december 2016 (Tele2 Sverige och Watson m.fl.). Efter beslutet har kraven på den nationella lagstiftningen om lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation och myndigheternas informationsinsamling skärpts.

Föremål för den utvärdering som nu inleds är lagstiftningen om lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation för myndighetsbehov i syfte att utreda och bekämpa allvarlig brottslighet. Arbetsgruppen ska också beakta utvecklingen av kommunikationstjänsterna och målen i regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

- Det är viktigt att samordna kommunikationsförmedlarens ansvar för skyddet av den personliga integriteten och myndigheternas behov av att i enskilda fall få information för att reda ut eller förhindra allvarliga brott, säger kommunikationsminister Anne Berner. Samtidigt betonar hon att det med tanke på tillförlitligheten hos de allt mer automatiserade transporterna och andra serviceformer som utnyttjar digitaliseringen är helt avgörande att användarna mer än någonsin kan lita på att kommunikationen är konfidentiell.

Arbetsgruppen ska bland annat granska nuvarande praxis i fråga om att lagra förmedlingsuppgifter om elektronisk kommunikation samt specialvillkor som hänför sig till konfidentiell kommunikation, integritetsskydd och andra grundläggande fri- och rättigheter som har samband med frågan.

Ordförande för arbetsgruppen är kommunikationsrådet Timo Kievari, enhetsdirektör vid kommunikationsministeriet. Till medlemmar i arbetsgruppen har utsetts experter på bred bas från olika ministerier och andra myndigheter, intresseorganisationer och teleföretag.

Arbetsgruppens mandatperiod är 20.3–16.6.2017.

Ytterligare uppgifter

Johanna Tuohino, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 018