Arbetsgrupp ska utvärdera landskapens flygtrafikförbindelser

Pressmeddelande 26.08.2020 14.00 fi sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att utvärdera Karlebys, Joensuus, Kajanas, Jyväskyläs och Kemis flygtrafikförbindelser. Arbetsgruppen ska bedöma hur flygförbindelserna kan tryggas. Gruppen ska också utreda hur engagerade dessa regioner är i att stödja flygtrafiken inom sitt område.

Finnair Abp:s flyg på marknadsvillkor till Karleby, Joensuu, Kajana, Jyväskylä och Kemi upphörde i och med de nedskärningar som gjordes i samband med coronapandemins utbrott. Förbindelserna led av svag lönsamhet redan före coronasituationen.

I sitt arbete beaktar arbetsgruppen beredningen av den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen och de riktlinjer med betoning på hållbara färdsätt och underhåll av trafiknätet som den parlamentariska styrgruppen för beredningen har dragit upp. Hållbara färdsätt främjas till exempel genom att resekedjorna och mobilitetstjänsterna utvecklas i hela Finland.

Den nytillsatta arbetsgruppen ska gå igenom de kriterier som identifierats i samband med beredningen av den 12-åriga trafiksystemplanen. Arbetsgruppen tar också hänsyn till snabba spårförbindelsers betydelse för regionerna på längre sikt.

Förutom etablerad luftfart kan också nya former av luftfart som utnyttjar digital information i framtiden utmana traditionella kommersiella passagerar- och godstransporter inom reguljärtrafiken.

Kommunikationsministeriet ska därför inom kort tillsätta en annan arbetsgrupp med uppgiften att utreda möjligheterna för sådan digital luftfart, så att också de möjligheter som den medför ska kunna beaktas vid beredningen av den 12-åriga trafiksystemplanen.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppens mandattid är 21.8.2020–30.9.2020. Ordförande för arbetsgruppen är statssekreterare Pilvi Torsti och vice ordförande avdelningschef Olli-Pekka Rantala.

Övriga medlemmar i gruppen är Sami Laakkonen, kontaktchef vid Norra Karelens landskapsförbund, Ari Hiltunen, verkställande direktör för Mellersta Finlands handelskammare, Risto Hämäläinen, livskraftsdirektör vid Kajana stad, Sari Moisanen, regionchef för Havslappland, och Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör vid Karleby stad.

Under arbetets gång ska arbetsgruppen höra flygbolag av central betydelse samt Finavia Abp och Traffic Management Finland Ab. Utöver dem kan arbetsgruppen höra även andra sakkunniga.

Ytterligare information

Pilvi Torsti, statssekreterare, tfn 040 719 1206

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400