Tillbaka

Arbetsgrupp skall fundera på konkurrensutsättningen av färjetrafik

Arbetsgrupp skall fundera på konkurrensutsättningen av färjetrafik

Pressmeddelande 28.03.2006 14.22 sv

Kommunikationsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att utreda problem vid konkurrensutsättning av färjetrafik. Arbetsgruppen har också i uppdrag att överväga om det är ändamålsenligt att öppna hela färjetrafiken inom Sjöfartsverket och Vägförvaltningen för konkurrens.

Vägförvaltningen svarar för de färjförbindelser som är en del av det allmänna vägnätet, men förbindelser med långa avstånd ligger på Sjöfartsverkets ansvar. Verksamheten vid vartdera ämbetsverket är emellertid ganska likartad, så en hopslagning av beställningsfunktionerna kunde föra med sig synergieffekter och främja uppkomsten av konkurrens. Dessutom skall arbetsgruppen föreslå förfaringssätt, med vilka man kan trygga att fartygsflottan förnyas tillräckligt.

Vägförvaltningen har försökt skapa konkurrens i den färjetrafik man beställer, men mycket få anbud har kommit in. Sjöfartsverket öppnar enligt lagen sin trafik med förbindelsefarkoster för fri konkurrens från början av 2007.

Arbetsgruppen består av representanter för ministeriet, Sjöfartsverket och Vägförvaltningen. Arbetsgruppens förslag skall behandlas i en uppföljningsgrupp där det också ingår representanter för Åbolands kommunförbund, Skärgårdsdelegationen och Egentliga Finlands förbund. Arbetsgruppen skall dessutom höra Rederiverket, Vägaffärsverket och personalen vid dem samt konkurrensverket.

Arbetsgruppen skall lämna sitt betänkande före slutet av november. Kommunikationsministeriet bestämmer utgående från betänkandet om vilka åtgärder som därefter skall vidtas.


Ytterligare information:
ordförande för arbetsgruppen, byggnadsrådet Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520