null Arbetsgrupp skall planera ett försök med vägavgifter

Arbetsgrupp skall planera ett försök med vägavgifter

Pressmeddelande 14.06.2007 15.21 sv

Trafikminister Anu Vehviläinen kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att inleda ett försök med vägavgifter. Arbetsgruppen skall utarbeta ett förslag till ett försök med vägavgifter för tunga fordon på riksväg 7. Dessutom skall arbetsgruppen på ett allmännare plan överväga möjligheterna att införa vägavgifter i Finland.

Arbetsgruppen leds av Harri Pursiainen, kanslichef vid kommunikationsministeriet, och den kommer att ha företrädare för bl.a. finansministeriet.

En förstudie om grunderna för och effekterna av vägavgifter har gjorts som tjänsteuppdrag vid kommunikationsministeriet. Syftet med utredningen är att öka kunskapen om eventuella vägavgifter och följderna av dem i Finland.

Förstudien bygger på ett av riksdagen godkänt uttalande i vilket det förutsätts att regeringen så fort som möjligt skapar ett system för att på vissa vägar införa vägavgifter för tunga fordon. Också enligt regeringsprogrammet skall möjligheterna att ta i bruk sådana modeller för prissättning av trafiken som baserar sig på användningen samt möjligheterna att göra försök med intelligenta system för vägavgifter utredas.

- Finland skall framskrida övervägt och stegvis i fråga om vägavgifter. Vägavgifterna får inte bli en extra börda för näringslivet och transporterna och de får inte försämra näringslivets och transportsektorns konkurrensförutsättningar, säger trafikminister Vehviläinen.Tienkäyttömaksujen vaikutukset Suomessa. Esiselvitys. LVM:n julkaisuja 35/2007. (Förstudie av vägavgifternas inverkan i Finland)
Publikationen finns tillgänglig på finska på ministeriets webbplats www.mintc.fi/julkaisut.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 0581 030.
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260.