Arbetsgrupp: Televisionsavgiften kvarstår, förändringar i Rundradions förvaltningsmodell

Pressmeddelande 13.10.2004 00.00 sv

En parlamentarisk arbetsgrupp föreslår att Rundradions verksamhet också i fortsättningen skall finansieras med televisionsavgifter. Rundradions förvaltningsmodell skulle arbetsgruppen förändra så att Rundradion förutom förvaltningsrådet skulle få en styrelse bestående av utomstående sakkunniga.

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till kommunikationsminister Leena Luhtanen den 13 oktober.

Enligt förslaget skulle förvaltningsrådet besluta om omfattningen och inriktningen för Rundradions verksamhet samt övervaka hur uppdraget att sköta public service -verksamheten genomförs i Rundradion. Förvaltningsrådet skulle välja en styrelse, som skulle besluta om organiseringen av bolagets verksamhet och utse en verkställande direktör. Till styrelsen skulle inte väljas medlemmar från de organ som övervakar bolagets verksamhet. Styrelsemedlemmarna skulle inte få vara medlemmar i förvaltningsrådet eller höra till bolagets ledning.

Rundradion har som bolag inom allmännyttig service skyldighet att för var och en på lika villkor tillhandahålla ett heltäckande utbud av tv- och radioprogram med tillhörande tilläggstjänster. Rundradions position och programutbud är enligt arbetsgruppen i stora drag som de skall vara. Rundradion bör utveckla sitt programutbud så att det motsvarar det föränderliga samhällets och allmänhetens behov. Man bör betona att medborgarna ges möjligheter till samhällelig växelverkan och engagemang. Arbetsgruppen föreslår att man lägger till barnprogram och jämställdhet i programverksamheten till public service -uppdragen.

- Den allmännyttiga servicen har en mycket stor betydelse för det finländska samhället. Rundradion är hela folkets television och radio. Arbetsgruppens förslag för att utveckla den allmännyttiga servicen tycker jag går just i den rätta riktningen, sade minister Luhtanen då hon tog emot betänkandet.

Den framtida utmaningen inom den allmännyttiga servicen är i synnerhet Rundradions ekonomi, som blir svagare bl.a. av att de kommersiella kanalernas koncessionsavgift försvinner då man övergår till digital sändningsverksamhet. Arbetsgruppen föreslår att koncessionsavgifter inte alls skulle tas i bruk för den digitala sändningsverksamheten.

Arbetsgruppen föreslår att televisionsavgiften skulle höjas årligen också efter det man övergått till digital televisionsverksamhet och fram till år 2010, enligt hur kostnadsnivån stiger och höjt med en procentenhet. Redan tidigare har man enats om att televisionsavgiften höjs från början av år 2005 tills dess överlappningen av analog och digital verksamhet tar slut.

- Jag förstår nog att höjningarna av televisionsavgiften kan få kritik av tittarna och lyssnarna. Man föreslår ju här att en så att säga tillfällig praxis skulle göras permanent. Inga slutgiltiga beslut om möjliga höjningar har emellertid gjorts och besluten bordläggs i alla händelser till nästa regeringsperiod, konstaterade minister Luhtanen.

Arbetsgruppen anser det vara viktigt att man får Rundradions ekonomi i balans till år 2008 och att ekonomin hålls i balans också efter det. Arbetsgruppen föreslår att kommunikationsministeriet också fortsätter att utreda alternativa finansieringssätt.

Alla TV-sändningar i Finland blir digitala från den 31 augusti 2007.

Den parlamentariska arbetsgruppens ordförande är programdirektör Seppo Niemelä.

Allmänheten kan ge kommentarer till arbetsgruppens förslag på statsförvaltningens medborgarforum Dinasikt på adressen www.dinasikt.fi.

Televisions- och radioverksamheten inom den allmännyttiga verksamheten 2010 (Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010). Kommunikationsministeriets publikationer 59/2004. Försäljning Edita Abp, tfn 0204 5005. För pressen från kommunikationsministeriets informationsenhet tfn (09) 160 28332 eller info@mintc.fi. Rapporten finns också i pdf-form på ministeriets webbsidor www.mintc.fi.


Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande, programdirektör Seppo Niemelä, tfn (09) 160 67950
biträdande avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
kommunikationsråd Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150, 040 700 5620